Forside DH-Debat

2. Ængstelse og Overdreven Selvtillid

4. Eysenck Type Personlighedstest

Kunsten at Bestå en Personlighedstest

3. Cattells 16PF Personlighedstest

1. Cattel og 16PF 2. 16PF Testen
3. 16 Grundlæggende Skalaer 4. 5 Globale Skalaer
5. Udadvendthed 6. Ængstelse
7. Selvsikkerhed 8. Typiske Spørgsmål 16PF
9. Typiske Test Spørgsmål 10. Fem Faktor Modeller
11. Litteratur

1. Cattel og 16PF

En meget brugt personlighedstest er Cattell 16PF Scales (16 Personality Features), og de deraf udviklede test.

Raymond Cattel begyndte med en liste over mere end 18.000 ord, som beskrev personlighed. Han reducerede denne liste manuelt til omkring 4.500 ord og udsagn. Ved hjælp af faktor analyse reducerede han listen yderligere og fandt frem til 16 "Personality Features" (PF), som beskriver menneskelig personlighed.

Raymond Cattell

Raymond Cattell 1905-1998

På dette grundlag fremstillede Cattell en standardiseret test, som kan anvendes til at vurdere personers peronlighed i henhold til disse 16 faktorer.

Faktor analyse er en slags korrelations analyse med flere variable. Den måler i hvilken grad to variable er relateret til hinanden ved at have en tendens til at øges eller mindskes sammen. For eksempel, hvis "hyppighed af motion"og "blodtryk niveau" måles på en stor gruppe af mennesker, så ville inter-korelationen mellem disse to variabler antyde, i hvilken grad "motion" og "blodtryk" er relateret til hinanden.

Faktorer, som korrelerer, vil fremkomme som skyer, "Clusters". Ord og udsagn, som er forskellige, men alligevel dækker over den samme mening, antages at have en tæt korrelation og derfor vil optræde i samme "cluster", og de kan derved reduceres til et enkelt udsagn.

Cattell definerede personlighed som "det som tillader en forudsigelse af, hvad en person vil gøre i en given situation."

16PF Gruppeprofiler

16PF Gruppeprofiler for piloter, kunstnere og forfattere målt med de 16 personality Features.

Når testen gives til grupper af personer fra samme erhverv, kan gruppe profiler fremkomme. For eksempel har forfattere en tendens til at være meget fantasifulde, mens piloter er usentimentale, og kunstnere er ekperimenterende og forestillende.

Cattel havde en grundlæggende ingeniørmæssig og matematisk indgang til personlighed. Han udviklede sin test uafhængigt af de psykiatriske hospitaler. Derved adskiller 16PF testen sig fra Eysenck, Rorschach og MMPI test. Cattels test er således fra starten rettet mod normale personer, og den er ikke i fra starten designet til at afsløre sygelige psykiske afvigelser. Man kan sige, at den har en noget sundere indgangsvinkel til personlighed.

2. 16PF Testen

I den femte udgave af Cattell 16PF Scales fra 1993 svarer testpersonen på 185 multiple choice spørgsmål, som er formuleret i et simpelt og ikke-alarmerende sprog.

I lighed med MMPI indeholder 16PF nogle skalaer, som skal angive kvalitetet af en besvarelse.

Impression Management (IM) skalaen skal afsløre besvarelser hvor testpersonen muligvis har gjort sig selv bedre eller værre end han er. En høj score reflekterer en overvægt af socialt ønskværdige svar og en lav score reflekterer en overvægt af socialt uønskede svar. En høj score kan også skyldes at test-personen faktisk har været ærlig, men har svaret ud fra sit eget selvbillede, som dog ikke behøver at være identisk med hans faktiske opførsel. En lav scoring på IM viser en usædvanlig vilje til at indrømme uønskede egenskaber eller adfærd og kan fremkomme, når en testpersonen er usædvanligt modløs eller under stress.

Acquiescence (ACQ) skalaen måler i hvor høj grad testpersonen svarer bekræftende på udsagnene, uanset hvad der bliver spurgt om. En høj score kan indikere, at den studerende har misforstået spørgsmålene, svarer tilfældigt, har et uklart billede af sig selv eller en "yea-yea" respons-stil, en primus optimus stil, hvor han accepterer alt hvad der kommer.

16PF testskema

16PF test skema - idag skal man nok forvente et computer-program. Photo: Hoja de respuesta 16 PF

Infrequency (INF) skalaen påviser testtagere, som udviser en konsekvent ubeslutsomhed ved at svare mange gange på de midterste b-svar og ikke på a- eller c-svarene. Det kan indikere at testtageren har svært ved at forstå hvad der menes eller forsøgte at undgå at gøre et dårligt indtryk ved at vælge det midterste svar snarere end et af de mere definitive svar.

Ganske som de fleste andre personlighedstest er mange af spørgsmålene kontekstløse. Det klassiske eksempel er "kan du lide selskabelighed?" Testtageren vil tænke: hvilken selskabelighed? Er det et rave-party et skummelt sted i den indre by, en larmende bar eller eller et grill-party med gode venner? En analytisk indstillet testperson vil mange gange under testen føle sig frusteret, fordi han skal tage stilling til en masse ting uden at få information om sammenhæng og detaljer. Han kan føle sig motiveret til mange gange at svare (b), hvilket er det midterste svar, ubestemt eller ved ikke.

3. Seksten Grundlæggende Skalaer

Faktor
Lav Score
Høj Score
A
Interpersonlig varme
Kølig og reserveret, fjern, formel, tilknappet
versus
Varmhjertet og easy going, venlig, deltagende
B
Tænkemåde
Konkret tænkning, mindre intelligent
versus
Abstrakt tænkning, mere intelligent, lærer hurtigt
C
Følelsemæssig stabilitet
Temperaments-fuld, følelsesmæssig mindre
stabil, nem at ophidse
versus
Ligevægtig, moden, rolig
E
Dominans
Selvudslettende, samarbejdsvillig, konfliktsky, ydmyg, føjelig, imødekommende
versus
Dominerende, selvsikker, aggressiv, stædig
F
Livlighed
Saglig og seriøs, alvorlig, forsigtig, tavs
versus
Engageret, livlig, spontan, entusiastisk, munter, impulsiv
G
Regelbundethed
Opportunistisk, hensigtsmæssig, fleksibel, overbærende
versus
Retfærdig, pligtopfyldende, samvittighedsfuld, konform, regelbunden
H
Social Dristighed
Genert, nem at intimidere, tøvende
versus
Social dristig, eventyrlysten, hæmningsløs
I
Følsomhed
Usentimental, objektiv, selvhjulpen, ingen-nonsens, grov, resultat-orienteret
versus
Blødhjertet, følsom, æstetisk, sentimental
L
Årvågenhed
Tillidsfuld, intetanende
versus
Mistænksom, årvågen, skeptisk, mistroisk, oppositionel
M
Abstrahering
Praktisk, Jordbunden, prosaisk, stabil, konventionel
versus
Forestillende, Abstraherende, fantasifuld, fraværende, upraktisk, verdensfjern
N
Åbenhed
Ligefrem, ægte, åben, naiv, uhøjtidelig, involverede
versus
Tilbageholdende, privat, diskret, snedig, poleret, dreven, diplomatisk
O
Frygtsomhed
Selvsikker, ubekymret, selvtilfreds
versus
Usikker, foruroliget, bekymret
Q1
Omstillings-parathed
Konsevativ, traditionel
versus
Eksperimenterende, omstillings-parat, analytisk, kritisk, fleksibel
Q2
Selvtilstrækkelighed
Gruppe orienteret,
versus
Selvtilstrækkelig, individualistisk
Q3
Perfektionisme
Uforudsigelig, rodet, fleksibel, udisciplineret, slap, impulsiv
versus
Selv-diciplineret, perfektionistisk, organiseret, tvangspræget, sentimental
Q4
Anspændthed
Afslappet, rolig, tålmodig, træg
versus
Anspændt, utålmodig, frustreret, hektisk

Cattels 16 Personality Features. Cattel og hans kollegaer genemførte en omfattende international forskning med det formål at identificere og kortlægge alle grundlæggende beskrivelser af personlighed. Deres mål var systematisk at kortlægge det bredest mulige udvalg af personlighedskoncepter i den overbevisning, at "alle aspekter af menneskelig personlighed, der er eller har været af betydning, interesse eller nyttighed, allerede er blevet optegnet i sproget". Det er den berømte og berygtede Leksikale hypotese, der udsiger, at hvis der er et ord for et begreb, så eksisterer det også.

4. Fem Globale Skalaer

Raymond Cattell anvendte derefter igen faktor analyse på sine 16 personlighedstræk og reducerede dem derved til de fem anden ordens personlighedstræk, som kaldes globale personlighedstræk. De scorer også i begge retninger:

      Indadvendt / Udadvendt.
      Følelsemæssig-stabil / Ængstelig.
      Imødekommende / Selvsikker.
      Gruppeorienteret / Uafhængig.
      Impulsiv / Selv-kontrol

Indad-
vendthed/
Udadvendthed
Følelsemæssig-
stabilitet/
Ængstelse
Selvsikker/
imøde-
kommende
Gruppe-
orienteret/
Uafhængig
Impulsiv/
Selvkontrol
A
Interpersonel
varme
C
Følelsemæssig
Stabilitet
A
Interpersonel
Varme
E
Dominans
F
Livlighed
B
Tænkemåde
F
Livlighed
L
Årvågenhed
I
Følsomhed
H
Social
Dristighed
G
Regel-
bundethed
H
Social
Dristighed
O
Frygtsomhed
M
Abstrahering
L
Årvågenhed
M
Abstrahering
N
Åbenhed
Q4
Anspændthed
Q1
Omstillings-parathed
Q1
Omstillings-
parathed
Q3
Perfek-
tionisme
Q2
Selvtil-
strækkelighed

De fem globale 16PF faktorer.
Det ses i første søjle fra venstre, "indadvendt / udadvendt", at der er fem grundlæggende 16PF faktorer, som motiverer individerne til at nærme sig andre eller skabe afstand til andre, nemlig A Interpersonel varme, F Livlighed, H Social Dristighed, N Åbenhed og Q2 Selvtilstrækkelighed. Det ses i anden søjle fra venstre, "følelsemæssig-stabilitet / ængstelse" at der er er fire grundlæggnde faktorer, som skaber ængstelse nemlig C Følelsesmæssig Stabilitet, L Årvågenhed, O Frygtsomhed og Q4 Anspændthed, og så videre.
Nogle 16PF faktorer er brugt flere gange, medens B Tænkemåde ikke bliver brugt i nogen global 16PF faktor.

Imidlertid en fuldkommen 16PF personlighedstest kan være meget omfattende. Mange virksomheder siges derfor at foretrække en mere simpel udgave, som belyser de egenskaber, de gerne vil vide noget om, nemlig de tre globale faktorer:

      Indadvendt / Udadvendt.
      Følelsemæssig-stabilitet / Ængstelse.
      Imødekommende / Selvsikker.

5. Udadvendthed - Indadvendthed

Meget få har en fuldkommen udadvendt eller fuldkommen indadvendt personlighed. De fleste er et eller andet sted midt imellem.

Stærkt udadvendte personer er partyløver, som får hele deres livs indhold fra andre. De har et stærkt behov for social kontakt hele tiden. De har ikke en selvstændig tanke. Så snart de er alene, begynder de omgående at kede sig.

Extravert person

Udadvendt person.

Udadvendte personer har svært ved at koncentrere sig om detaljeret arbejde. De føler, at Verden går forbi dem, medens de sidder og roder i disse betydningsløse detaljer.

Udadvendte personer vil reagere på stress ved at blive aggressive. De vil så at sige søge at løse problemerne socialt.

Det siger sig selv, at mange skuespillere og politikere er meget udadvendte personligheder, som er virkelig gode til social interaktion. De kan simpelthen ikke holde sig fra rampelyset.

Stærkt indadvendte personer vil gerne have fred og ro til at passe deres egne projekter og tænke deres egne tanker. Det er ikke sådan, at de ikke bryder sig om social kontakt. Mennesket er et socialt væsen, og det er indadvendte personligheder også. Men de har blot ikke det samme desperate behov for konstant social interaktion, som de udadvendte har.

Den berømte danske fysiker Niels Bohr var meget indadvendt. Det siges, at når han gav lektioner på universitetet, kunne han fuldstændig glemme de studerendes eksistens. Han stod ind imellem med ryggen til auditoriet og ansigtet mod tavlen og mumlede noget for sig selv, medens han kradsede nogle ligninger op på tavlen, som de studerende ikke kunne se.
Introvert person

Indadvendt person.

Indadvendte personer har ingen problemer med detaljeret arbejde. De føler, at detaljeret arbejde er første skyttegravslinje mod den grusomme og ubønhørlige virkelighed med dens benhårde naturlove.

Modsat de udadvendte, vil de reagere på stress ved at trække sig ind i sig selv. De vil, så at sige, søge at løse problemerne individuelt. De vil blive mere tavse og professoragtig distræte.

Det er vigtigt ikke at forveksle indadvendthed med ængstelse.

Indadvendte personer har deres egen indre styrke, fordi de har tænkt over tingene. De kan modstå stress i længere tid end meget udadvendte personer.

Det er indlysende, at hvis man går efter en stilling som sælger, så skal man score godt på udadvendthed, og hvis man går efter en stilling som sagsbehandler i et IT udviklingsfirma, skal man score på indadvendthed.

6. Niveau af Ængstelse

De fleste kender følelsen af ængstelse og nervøsitet i en eksamens situation.

Problemet for overdrevent ængstelige personer er, at de føler, at de er til eksamen hele tiden. Og ikke nok med det. De ved ikke, hvad de bliver eksamineret i. De føler, at de har mistet overblikket over tilværelsen.

En filmplakat for Kafkas Processen af Orson Welles

En filmplakat for Kafkas Processen af Orson Welles - i spansk udgave.

I Kafkas roman "Processen" bliver hovedpersonen, Josef K, stævnet for en af ham hidtil ukendt domstol. Han får aldrig at vide, hvad han er anklaget for. Han bliver blot informeret om, at det er en meget alvorlig sag. Han ender med at indse, at der må være noget om det, selvom han dog ikke finder ud af, hvori hans forbrydelse består. Han bliver til sidst henrettet af to høflige herrer iklædt sorte jakkesæt.

Det må være noget i den retning, at overdrevent ængstelige personer føler.

Woody Allen har fremstillet den neurotiske og overdrevent ængstelige person på film. Han prøver desperat at orientere sig i tilværelse og snakke sig uden om ethvert ansvar.

Virksomhederne og personale konsulenterne vil gøre sig store anstrengelser for at frasortere ansøgere med for højt niveau af ængstelse. Det er et af hovedformålene med en personlighedstest.

Det ville være en katastrofe for et personalekonsulent firma, hvis de ved en fejltagelse skulle komme til at anbefale en ansøger, som senere viser sig at have problemer med egentlig ængstelighed. Derfor vil de med stor sandsynlighed ikke tage nogen chancer i den henseende. Hvis der er den mindste mistanke om for højt niveau af ængstelse vil de pege på en anden ansøger, ganske uanset den første ansøgers eventuelle andre kvalifikationer. Test rapporten bliver måske arkiveret i årevis.

Overdreven ængstelse

Overdreven ængstelse.

Det er meget vigtigt for ansøgere at være i stand til at identificere udsagn, som vil scorer på overdreven ængstelse og så vidt muligt undgå dem.

Udsagn, som scorer på ængstelse, vil være noget med en vis ansvarsforflygtigelse og følelsen af, at alle de andre i virkeligheden er meget bedre end en selv.

Et udsagn om at årsagen til dårlige karakterer var nervøsitet, eller at læreren ikke kunne lide en, vil sandsynligvis score på overdreven ængstelse.

Et udsagn om, at man ikke har fået en fair behandling i forbindelse med det og det, vil også med sikkerhed score på ængstelse.

En fodboldtræner kan mene, at det var ikke fair, at hans hold tabte kampen, da de havde alt spillet. Men det står jo højt og tydeligt i fodboldreglerne, at det hold, som scorer flest mål, er vinderen. Der står intet om karakter for den kunstneriske præsentation. Og det vidste træneren jo i forvejen.

7. Niveau af Selvsikkerhed

Selvsikkerhed er ikke et enten eller. Det kan beskrives på en skala fra fuldstændig dominerende til selvudslettende.

Adolf Hitler og Mohammed må antages at have været hundrede procent selvsikre, dominerende personer. De fik en åbenbaring tidligt i deres liv, og derefter havde de blot patent på sandheden. De var fuldstændig sikre på, at de altid havde ret.

En meget selvbevidst person

En meget selvbevidst ung forretningsmand.

Fuldstændig selvsikre personer er uimodtagelige for enhver form for logik, argumenter eller erfaringsdata. De har måske hørt om argumenter og logik, sådan i teorien, men dybest set ved de ikke, hvad det skal bruges til. De kender jo allerede sandheden, hvorfor gøre det så indviklet?

Mohammed havde ikke en gnist af tvivl om, at hele Verden i sidste ende ville bekende sig til hans overbevisning. Adolf havde ikke den fjerneste tvivl om, at han ville vinde. Det var deres meget store selvbevidsthed, som gav dem deres imponerende mentale gennemslagskraft.

Fuldstændigt selvsikre personer virker medrivende på deres mange tilhængere takket være deres glødende overbevisning. De har kun lidt brug for egentlige argumenter.

Man ser ofte en form for symbiose mellem stærkt dominerende typer og en stor gruppe af ængstelige og mindre selvbevidste personer. De har brug for hinanden. De ængstelige føler at den dominerendes urokkelige sikkerhed i alle spørgsmål giver dem et fast holdepunkt i tilværelsen, og den dominerende har brug for at blive beundret og tiljublet. Derved kortsluttes organisationen, og analytiske og konstruktive tiltag undertrykkes.

Stærkt selvsikre dominerende personer kan findes overalt. Adolf og Mohammed havde en vis begrænset succes, men det er ikke hovedreglen. De ser lyset, griber magten i deres forening, menighed, fakultet, virksomhed eller nation, og i suveræn foragt for den grusomme ubønhørlige virkelighed med dens benhårde naturlove, fører de deres hengivne tilhængere og hele deres organisation mod stagnation og nederlag.

En selvbevidst og en mindre selvbevidst person drak sig sammen sanseløst beruset. De tog hen på en bar, smed alt tøjet og dansede nøgne på bordene, medens de sang sjofle sange.

Den næste dag kunne de intet huske. Da den værste hovedpine var gået over, mødte de nogle af deres venner, der fortalte dem om aftenens begivenheder.

Den selvbevidste person gav et svedent grin og rystede på hovedet. "Du milde Himmel. Var vi virkelig så fulde?". Sammen med aftenens tilskuere kunne han more sig over detaljerne.

Den mindre selvbevidste nøgen-danser blev blussende rød i ansigtet, da han indså, hvad han havde gjort. Han vendte sig og løb tilbage til sit værelse. Han låste sig inde, og kom ikke ud de næste mange dage.

En selvbevidst ung mand

En selvbevidst ung forretningsmand. Foto Twitter.

En meget selvbevidst person mener umiddelbart ikke, at han har nogen personlige hemmeligheder, som de andre ikke må vide noget om. Altså bortset fra password og den slags. Han føler, at han er jo faktisk meget pæn og klog og intelligent og alt det. Det kan ikke skade at vise det lidt frem. Nå ja, han har altså danset nøgen rundt på bordene i en bar. Det skal jeg nok ikke gøre alt for tit, vil han tænke.

Selvbevidste personer mener ikke, at der er nogen modsætning mellem hvad de mener om sig selv, og hvad andre mener om dem. De har ikke noget imod, at andre interesserer sig for dem.

En mindre selvbevidst person mener umiddelbart, at han har sine egne særheder og sine egne tanker. Han frygter, at hvis de andre kendte dem, ville de ikke acceptere ham.

De fleste virksomheder er interesseret i ansøgere, som har tilstrækkelig selvtillid til at tage initiativ, når det er nødvendigt. De skal være i stand til at holde en tale og i det hele taget repræsentere virksomheden på værdig vis. Men de er ofte bange for, at meget dominerende personer vil skabe ballade og irritere kunderne.

Derfor bør man score på selvbevidsthed, men med forsigtighed.

8. Typiske spørgsmål i 16PF Type Personlighedstest

I 16PF forventes forsøgspersonen at svare (a) for "true", (b) for "do not know" eller (c) for "false".

Udsagn i 16PF er generalt ikke nemme at gennemskue.

1. Jeg fortæller lejlighedsvis ting til fremmede, der synes for mig vigtige, uanset om de spørger om det.

(a) scorer på "E Dominans" idet det kræver en vis aggressivitet at henvende sig uopfordret til fremmede. Desuden formentlig på "H Social Dristighed" af indlysende grunde, hvilken sidste understøtter den globale skala "Indadvendt / Udadvendt" i dette tilfælde udadvendt.

2. Jeg synes det er pinligt at få ros eller komplimenter medens andre lytter.

(a) scorer sandsynligvis på "O Frygtsomhed" og dermed på den globale skala "Følelsemæssig-stabilitet / Ængstelse" i dette tilfælde ængstelse. Et (c) vil score i den anden ende af skalaen, følelsesmæssig stabilitet.

3. En aften med en stille hobby appellerer mere til mig end en livlig fest.

(a) scorer sikkert på "F Livlighed" i form af "alvorlig, forsigtig og tavs". Hvilken faktor understøtter den globale skala "Indadvendt / Udadvendt". I dette tilfælde indadvendt. Et (c) vil sikkert score på "munter og impulsiv" og udadvendt på den globale skala.

4. Jeg ville hade at være et sted, hvor der ikke var en masse mennesker at tale med.

(a) vil sikkert score på "Q2 Selvtilstrækkelighed" i dette tilfælde gruppe-orienteret, på den globale skala "Indadvendt / Udadvendt" vil den score klart på udadvendt.

5. Jeg kommer med smarte, sarkastiske bemærkninger til folk, hvis jeg mener at de fortjener det. Generelt a. Undertiden b. Aldrig c.

(a) indeholder en vis aggressivitet hvilket peger på "E Dominans", som understøtter den globale skala "Gruppe-orienteret / Uafhængig" og dermed på uafhængighed.

6. Når jeg udfører en opgave, er jeg ikke tilfreds, medmindre jeg har undersøgt selv de mindre detaljer.

(a) peger på "Q3 Perfektionisme" og dermed på den globale skala "Impulsiv / Selv-kontrol". I dette tilfælde selvkontrol.

7. Jeg lærer bedre ved: a. Læsning af en velskrevet bog b. Ved at deltage i en gruppe-diskussion.

(a) Det peger på "Q2 Selvtilstrækkelighed", som understøtter den globale skala "Indadvendt / Udadvendt" - helt sikkert indadvendt i dette tilfælde.

8. Hvad gør du i forhold til dine personlige udgifter fra uge til uge? a Fører en slags regnskab. c Ved aldrig med sikkerhed hvad du har brugt pengene til.

(a) peger på "Q3 perfektionisme", som understøtter selvkontrol på den globale skala "Impulsiv / Selv-kontrol". Et (c) kan måske henføres til ubekymret og dermed faktoren "O Frygtsomhed", som understøtter den globale skala "Følelsemæssig-stabilitet / Ængstelse", i dette tilfælde følelsesmæssig stabilitet.

9. Jeg bruger meget af min fritid på at tale med venner om sociale begivenheder, vi har oplevet i fortiden.

(a) scorer sikkert på gruppeorientering og dermed faktoren "Q2 Selvtilstrækkelighed", som understøtter den globale skala "Indadvendt / Udadvendt", her udadvendt. Et (c) vil sandsynligvis score på samme skala men modsat - på individualisme og indadvendthed.

10. Jeg er en forholdsvis striks person og insisterer på altid at gøre tingene så korrekt som muligt.

(a) scorer temmelig sikkert på "G Regelbundethed" og muligvis også på "Q3 perfektionisme", som begge understøtter den globale skala "Impulsiv / Selv-kontrol", i dette tilfælde selvkontrol.

11. Jeg er kendt som en "idemand", der næsten altid fremsætter nogle ideer til løsning af et problem.

(a) vil pege på "forestillende og fantasifuld" i faktoren "M Abstrahering", som understøtter den globale skala "Impulsiv / Selv-kontrol", i dette tilfælde impulsiv. 12 Små ting går mig nogle gange uudholdeligt på nerverne, selvom jeg er klar over, at de er trivielle.

(a) scorer helt klart på faktor "O Frygtsomhed", som understøtter den globale skala "Følelsemæssig-stabilitet / Ængstelse", i dette tilfælde ængstelse.

9. Typiske Spørgsmål i Personlighedstests

Nogle standard spørgsmål, som ikke er specielle for 16PF, men kan genfindes i de fleste tests i forskellige udgaver og med forskellige finesser:

1. Ville du ønske at du var mere overbevisende?

Et ja scorer helt klart på mindre selvbevidsthed.

2. Synes du, at det er svært at gøre dig forlegen?

Selvbevidste personer skammer sig ikke. Lige gyldigt hvad de gør eller siger, så er det bare det rigtige. Et ja scorer sikkert på selvbevidsthed.

3. Er du altid åben og ærlig om dine følelser?

Forestil dig, at du besøger en kunde, og at du dybest set føler, at han er en overvægtig blærerøv. Vil du så være åben og ærlig om dine følelser? Nej vel.

Forestil at du deltager i et selskab sammen med din kone. En af de andre kvindelige deltagere har en dyb udskæring, som blotter en god del af hendes ret store yndigheder. Det vækker nogle af dine dybere dyriske følelser. Vil du så være åben og ærlig om dine følelser? Nej vel, det er ikke klogt.

Vi må antage, at hvis spørgsmålet lyder: "Er du altid åben og ærlig - " så er det et testspørgsmål, der skal afsløre snydere, og vi bør svare nej.

Men hvis spørgsmålet går på, om du er åben og ærlig om dine følelser i almindelighed, kan man godt svare ja og derved score på selvbevidsthed.

4. Synes du, at de fleste mennesker er mere aggressive og selvbevidste end du selv er?

Det er helt klart at et ja scorer på mindre selvbevidst og et nej scorer på selvbevidst.

5. En type spørgsmål går på om dine venner eller kollegaer mener, at du er den og den type, derefter følger nogle valgmuligheder. Senere kan der komme et spørgsmål, om du selv mener, at du er den og den type, derefter følger de samme valgmuligheder lidt forskelligt formuleret og i en anden rækkefølge.

Her skal vi huske, at selvbevidste personer ikke føler nogen synderlig forskel på hvad deres venner mener, og hvad de selv mener. Mindre selvbevidste personer derimod har hemmeligheder.

6. Er du perfektionist?

En ansøger ved sine fulde fem kan ikke svare ja til sådan noget. Derved ville du jo fortælle, at du er en, som aldrig kan blive færdig med dine opgaver. Du kan ikke gøre for det, fordi du er jo perfektionist. Det vil score sikkert på forhøjet ængstelighed. Nogle psykologer mener, at udtalt perfektionisme skyldes en eller anden form for grundlæggende mindreværdsfølelse.

Selvfølgeligt vil vi gerne lave vores arbejde ordentligt. Så hvis perfektionisme optræder i forbindelse med en skala for eksempel fra 1 til 5, kan man vælge 1 eller max. 2 hvis den aktuelle stilling er en slags sagsbehandler eller specialist.

7. Kan du lide at tale med fremmede?

Det er nemt at se, at et ja scorer på udadvendthed og selvbevidsthed, og et nej på indadvendthed.

8. Kan du godt lide detaljeret arbejde?

Ja scorer på indadvendt og nej på udadvendt

9. Synes du det er nemt at koncentrere dig om et arbejde som korrekturlæsning?

Ja scorer på indadvendt og nej på udadvendt.

10. Har du nogensinde talt usandt?

Alle mennesker lyver lidt engang imellem. Svar ja.

11. "Kommer du nemt til at kede dig?"

Ja scorer på udadvendt og et nej på indadvendt.

10. Andre Fem Faktor Modeller

Raymond Cattell var født i England i 1905. I 1937 blev han inviteret til Columbia University i USA som professor i Psykologi, derefter kom han til Clark University og senere til Harvard. Under 2. Verdenskrig udarbejdede han en test for udvælgelse af Officerer for det Amerikanske militær. Umiddelbart efter krigen udviklede han sin Sixteen Personality Factor Questionnaire, som umiddelbart blev en stor success. I 1949 grundlagde han sin virsomhed, "Institute for for Personality and Ability Testing", som havde til formål at udvikle og markedsføre testen.

Et vigtigt element i hans teori er at de 16 Personality Features kan grupperes i 5 globale skalaer, som hver især er bestemt af 4-5 af de grundlæggende 16 Personality Features.

Sikkert motiveret af 16PF testens store success er andre lignende modeller trådt ind på markedet for personligheds-test. Den bedst kendte af disse er Big Five, som blev udarbejdet af amerikanerne Paul T. Costa Jr. og Robert R. McCrae og markedsført omkring 1970. Den ligner meget 16PF, idet den også definerer 5 hovedskalaer, som hver især er bestemt af 4 grundlæggende skalaer.

Big Five model af personlighed

Big Five model af personlighed. De fem hovedskalaer er hver især bestemt af 4 grundlæggende skalaer

I 1970 mente mange human resources konsulenter at Cattells 16 faktorer var for mange. Tests blev for omfattende og for dyre. På den anden side var Eysencks tre faktorer for få, og gav ikke beskrivelse nok, syntes de. Derfor videreudvikledes Cattels fem anden ordens personligheds træk til forskellige fem faktor modeller, hvoraf "Big Five" er den vigtigste.

De fem hoved-skalaer i Costa og McCrae's Big Five model er:

      1. Udadvendt / Indadvendt.
      2. Omgængelig / Irritabel.
      3. Samvittighedsfuld / Upålidelig
      4. Følelsesmæssig stabil / Ængstelig
      5. Åben for Eksperimenter / Konventionel.

Udadvendt er identisk med Eysencks udadvendt (Extroverted). Eysencks psykotisme er imidlertid repræsenteret af to faktorer i Big Five modellen, nemlig omgængelighed (agreeableness) og samvittighedsfuldhed (conscientiousness), siges det. Cattel's ængstelse er ret tæt på Eysenck's and Big Five's neurotism.

Litteratur

Online Cattell-16PF personlighedstest Similar Minds.
Personality Tests Online Personality Tests.
Online Big Five Personality Test Queendom
16PF Questionnaire Wikipedia.
Online Big Five Personality Test Queendom
A shortened "Basic English" version (form C) of the 16 PF Questionnaire University of Illinois
"The Cult of Personally Testing" af Annie Murphy Paul - Free Press - Simon and Schuster Inc.
Denne artikel er et indlæg i debatten om personlighedstest og Dalum Hjallese Debatklub påtager sig intet ansvar for en anvendelse af artiklens indhold.
Til start
20200824
Passed W3C Validation