DH-Debat Forside

2. Menneskets Natur i Filosofien

Menneskets Natur

3. Den Vestlige Civilisation

1. Indledning 2. Det Tabte Land
3. Oldtiden 4. Middelalderen
5. Kapitalismen

1. Indledning

Man skal kritisere det politiske venstres fortællinger om Verdens undergang i global opvarmning, kvinders undertrykkelse, den perfekte lighed, den seksuelle frigørelse, frigørelsen fra de gammeldags normer, den lykkelige mangfoldighed, den ubegrænsede tolerance, det frie valg af køn, de onde hvide mænd og udbytningen af arbejderne. Men disse fortællinger er solidt understøttet af stærke følelser, som hyppigt tilsidesætter alle argumenter.

Hvis man ønsker vinde menneskers hjerte og følelser for at bevare den Vestlige Civilisation, er det ikke nok blot at kritisere. Man skal gribe initiativet og til dette formål, må man have sin egen fortælling.

Dublin gay pride 2013

Dublin gay pride 2013. Foto Giuseppe Milo from Dublin, Ireland Wikipedia.

I menneskets natur er der mindst tre vulkaner af heftige følelser, som til hver en tid kan gå i ødelæggende udbrud og destruere civilisationer. Det drejer sig om mænds ubevidste indbyrdes rivalisering, unge mænds oprør mod faderen og kvinders higen efter at udfordre mænds følelser. I denne artikel vil jeg kun behandle den første.

Men, en særlig egenskab ved den Vestlige Civilisation er at den potentielt samfunds-ødelæggende kraft, mænds rivalisering om kvinders kærlighed, i historiens løb er blevet inkorpereret som motivation og drivkraft for samfundets tekniske, merkantile og kunstneriske udvikling.

Det er mænds natur at længes efter kvinders kærlighed, og vestlige mænd længes mere end andre - og det er den underliggende biologiske årsag til Vestens succes.

Vestlige mænds psykologi er karakteriseret ved et ubevidst behov for at udrette noget eller skabe noget, der kan give dem anerkendelse, såsom at udføre store bedrifter, opfinde nye metoder eller andre præstationer, blive rige eller berømte - og derved gøre sig fortjente til en plads hos kvinden.

Nogle vil hævde, at mænd ogsâ konkurrerer om rang og status. Men i virkeligheden er det næsten det samme, for - som alle ved - høj status og berømmelse vil give adgang til kvinders kærlighed.

2. Det Tabte Land

Udtrykket "Det Tabte Land" er inspireret af titlen på første del af Johannes V. Jensens romanserie, "Den Lange Rejse".

Man har fundet at hos meget tidlige menneske racer - for millioner af år siden - var en signifikant størrelses-forskel mellem hanner og hunner - altså mellem mænd og kvinder. Mændene blev omkring en fjerdedel større end kvinderne, hvilket indikerer at der var tale om en social og polygam art, hvor hannerne kæmpede intenst om hunnernes gunst.

Homo Erectus mænd i kamp

Rekonstruktion af to Homo erectus mænd, der kæmper mod hinanden med håndøkser. Foto Nikhil Iyengar Wikipedia.

Tertiærtidens spredte og omstrejfende menneskegrupper var sandsynligvis hver især ledet af en stor kamplysten og dominerende mand, som vågede nidkært over en gruppe kvinder, som han til hver en tid var klar til at forsvare til sidste blodsdråbe.

Drenge blev konsekvent jaget væk, så snart de blev kønsmodne. Yngre mænd luskede om i krattet, hvor de prøvede at samle mod til at udfordre den dominerende han for opnå deres livs mål, nemlig kvinders kærlighed.

I en sådan organisation ville der aldrig udvikles en egentligt civilisation, da samarbejde mellem mænd ikke var muligt.

Men i løbet af de følgende hundrede tusinder af år begunstigede "survival of the fittest" en dæmpet rivalisering mellem hanner, hvilket indikeres af en mindsket forskel i størrelse mellem mænd og kvinder. Unge mænd og andre mænd af lavere rang blev tolereret i gruppen og et egentlig samarbejde mellem mænd blev muligt.

Det var dog ikke således at mænd begyndte at elske hinanden - men de kunne respekterede hinanden, således at egentlige menneskelige samfund kunne begyndte at udvikle sig.

Men samarbejde mellem intenst rivaliserende mænd krævede indbyrdes spilleregler, ceremonier og fortællinger til at besegle fællesskab og samarbejde, hvilket var oprindelsen til civilisation.

Stenalder jægeres boplads

Stenalderjægeres boplads. Foto Satyren.dk.

De samarbejdende mænd fortrængte deres dybt rodfæstede biologiske betingede fjendskab og modvilje mod andre mænd for at de i fælleskab kunne opnå større goder, hvilket man kan forestille sig var mere mad, mere sikkerhed og navnlig endnu flere kvinder.

De nye grupper med samarbejdende mænd overvandt nemt de mere primitive menneskegrupper ledet af enlige almægtige mænd.

Billedligt talt levede de samarbejdende mænd på en slumrende vulkan. Hvert øjeblik kunne deres oprindelige rivalisering bryde igennem og alt kunne ende i kaos, død og ødelæggelse. Det var en tvingende nødvendighed at civilisationens regler for deres samarbejde, blev brutalt og ubetinget overholdt, hvilket krævede ledelse.

For at undgå opslidende og ødelæggende indbyrdes stridigheder om magt, kvinder og resourcer måtte de nye civilisationer også definere en rangorden, accepteret af alle. Den måtte have strenge regler for hvilke kvinder, der tilhørte hvem, og regler for ejendomsret.

Germansk ting

Germansk ting afbilledet på Marcus Aurelius-søjlen i Rom fra 180 e.Kr. Foto Wikiwand.

Sådanne samfund - konstant truet på deres overlevelse - måtte være bygget på en civilisation, som regulerer menneskets sande kønnede og individualistiske natur. En civilisation som består af forskellige skrevne og uskrevne regler for samarbejde mellem kvinder og navnlig mænd - foruden religion, sprog, sange og fortællinger.

Derimod synes de moderne fantasier om socialistiske samfund at bygge på en forestilling om at menneskets natur mere er i slægt med myrers og biers, idet disse lever i samfund befolket af store masser af lykkelige kønsløse arbejdere, hverken hanner eller hunner - men måske noget midt imellem eller noget helt tredie - der ikke har nogen tanke for rang eller status og kun har som deres livs formål at arbejde.

3. Den Vestlige Civilisations Oprindelse i Oldtiden

I folkevandringstiden standardiserede de germanske folk deres regler for samarbejde. De nedskrev deres egne lovsamlinger. For eksempel havde Goterne i Spanien Kong Recceswinths "Gotisk Lov", Frankerne regerede sig selv efter den "Saliske lov", Burgunderne havde "Lex Burgundionum" og Langobardernes lov hed "Edictum Rothari". I Danmark havde man "Sjællandske Lov", "Skånske Lov" og "Jyske Lov" og sandsynligvis flere.

Skade overbeviser sig selv om at Rolf Krake er død

Skade overbeviser sig om at Rolf Krake er død. Rolfs hird kæmpede til sidste mand for deres konge. Tegning af Frölich Foto Wikimedia.

Folkene følte det som selve indbegrebet af frihed at de blev regeret i overensstemmelse med deres egne love af konger, som de selv havde valgt.

De Nordiske landes historie - fra vikingetiden til vore dage - opviser en sand lidenskab for lov og ret. Intet kunne ophidse bønderne mere, end hvis en konge ikke respekterede landets gamle love.

Skjaldene sang om Rolf Krakes gavmildhed og hyldede krigeres dyder, nemlig tapperhed, hårdførhed og troskab mod deres konge. Rolfs hirdmænd beviste deres loyalitet ved at forsvare ham til sidste mand. Det samme gjorde Knud den Helliges hird i Odense og Niels den Gamles mænd i Slesvig.

4. Middelalderens Ridderidealer

I middelalderen blev mænds rivalisering reguleret af riddervæsenets idealer.

Under indflydelse af kristendommen udviklede oldtidens krigeridealer sig til de ridderlige idealer, som meget gik ud på at en mand bør være trænet i våbenbrug, tale sandhed og holde sine løfter.

Den Franske litteraturhistoriker Leon Gautier opstillede i 1891 middelalderens ti bud for riddere, som let forkortet lyder:

1.  Du skal tro på alt, hvad Kirken fortæller.
2.  Du skal forsvare Kirken.
3.  Du skal respektere og forsvare de svage.
4.  Du skal elske dit land.
5.  Du skal ikke vige for din fjende.
6.  Du skal uden nåde føre krig mod de vantro.
7.  Du skal nøje udføre dine feudale pligter, hvis de ikke strider imod Guds love.
8.  Du skal aldrig lyve, og du skal holde dit ord.
9.  Du skal være gavmild mod alle.
10. Du skal altid kæmpe imod uretfærdighed og ondskab.

Detalje af Knights of Christ by Jan van Eyck

Detalje af Knights of Christ i Ghent Altartavle af Jan van Eyck. Hele riddervæsenet var præget af høviske og moralske idealer. At tale sandhed og holde sine løfter var grundlæggende. Foto Jan van Eyck Wikipedia.

I den sene middelalder stræbte velhavende købmænd efter at tilegne sig aristokratiets værdier og holdninger. Borgerskabets sønner blev opdraget til ridderlighed.

Det var denne demokratisering af ridderligheden, som skabte "gentleman" idealet, som lagde vægt på en mands ære, kærlighed til fædrelandet, tapperhed, loyalitet, respekt for kvinder og medfølelse med de mindre heldige i samfundet

Da Titanic gik ned 1912 var ingen mænd - selv de yngste drenge - i tvivl om at kvinder og børn burde komme i redningsbådene først.

Vi er fascinerede af James Bonds mod, nærkampstyrke, urokkelige loyalitet mod sit fædreland og aldrig svigtende omsorg for det svage køn, og denne vores facination nedstammer fra oldtidens krigeridealer og middelalderens moralske regler for riddere.

5. Nutidens Kapitalisme

I den historiske Vestlige Civilisation har vi formået at udnytte en potentielt samfunds-ødelæggende kraft, nemlig mænds rivalisering om kvinders kærlighed, som en motor til økonomisk vækst.

Kapitalisme er karakteriseret ved et netværk af indbyrdes aftaler mellem mange agenter, der respekterer hinanden. Det er sjældent at en økonomisk aftale indebærer samtidig udveksling af varer og ydelser - som på en markedsplads. Man kan betale først og love at udføre ydelsen senere, eller man kan modtage varen først og love at betale senere. Derfor er et samfunds rigdom betinget af at de økonomiske agenter taler sandhed, holder deres løfter og respekterer hinanden, således som det er skik i følge den historiske Vestlige Civilisation.

Når forskellige shitholes aldrig bliver i stand til at udvikle sig og skabe rigdom, er det formentlig ikke fordi befolkningen er mindre intelligent end andre folk. Det er mere sandsynligt på grund af dårlig civilisation.

Kriminalitet

Kriminalitet. Foto NatGeo.

Samfund med mere snedige og mindre dydige økonomiske agenter vil være karakteriseret ved at hvis det lykkes en iværksætter at skabe noget værdi, vil der straks være nogle som søger at få fat på denne, og derfor bliver iværksætteri ofte ikke til noget. Måske er det blot et spørgsmål om tid, før der dukker en voldsparat gruppe op og kræver beskyttelsespenge.

Men to morderiske Europæiske kriges enorme ødelæggelser, lidelser og spild af millioner af menneskeliv har fået vestlige mænd til tvivle på deres egne værdier, kultur og ikke mindst deres ledere, og dette har bragt social-konstruktivismen ind i verden.

Groft taget er der i dag to typer politiske holdninger til samfundets indretning.

Den første og oprindelige er den konservative holdning, som danner grundlag for kapitalismen. Vi tager udgangspunkt i traditioner, love, overleverede organisationer og menneskene, således som de træder frem fra historien. Hvis og når der er problemer, vil vi søge at løse dem med marginale korrektioner.

Den anden holdning er social-konstruktivismen. I vore drømme og forestillinger udtænker vi det optimale samfund og det helt perfekte menneske. Vi ønsker at nedbrydde alt gammelt og overleveret med de magtmidler, som er berettiget af det ædle formål, opbygge et nyt samfund helt fra grunden og omforme og opdrage alle mennesker til det perfekte ideal.

De mest betydningsfulde social-konstruktivistiske ideer er socialismen og kommunismen.

Læsesalen i British Museum

Læsesalen i British Museum, hvor Marx skrev "Kapitalen". Foto Perambulating Photographer.

Marx sad i læsesalen i British Museum i London og udformede den kommunistiske teori i "Kapitalen". Proudhon og Kropotkin fostrede anarkismen. Hitler fostrede sine ideer medens han sad Landsberg-fængslet og skrev "Mein Kampf".

Men kapitalismen voksede frem af menneskets natur og mange hundrede års historie - så at sige af sig selv, som ukrudt der bryder frem mellem havens fliser.

Mænd har ikke forandret sig synderligt siden tertiærtiden. Vi fantaserer stadig om kvinder og sex lige til vi lukker vore små øjne for bestandigt. Kvinders kærlighed er det ubeviste mål med næsten alt, hvad vi gør. Vi elsker ikke andre mænd, men vi kan respektere dem. Det er ensomt at være en mand, det har det altid været.

20221202

Passed W3C Validation
Til start