DH-Debat Forside

Den moderne alternative Religion

1. Indledning 2. Klima Evangeliet
3. Feminisme Evangeliet 4. Lighed Evangeliet
5. Anti-Racisme Evangeliet 6. Links

1. Indledning

De moderne populære mærkesager, som er CO2's indvirkning på klimaet, feminismen, kampen for lighed og kampen imod racismen, har tydelige religiøse træk, idet de alle forudsætter en inderlig tro og en fornægtelse af erfaringsviden og grundlæggende logik.

Religiøs viden adskiller sig fra erfaringviden ved at den i reglen ikke kan bevises. Man kan blot søge at overtyde sig om dens sandhed ved at granske sit eget og andres sind og overbevise sig om at de religiøse udsagn passer med ens egne følelser og fornemmelser, og man kan sammenligne den religiøse retnings forskellige udsagn og budskaber for at overbevise sig om at de er konsistente.

Unge amerikanere i klima-demonstration

Troende unge Amerikanere i klima-demonstration. De fleste unge mennesker er ikke meget bekymret for sandheden, de føler blot at klima-holdningen passer godt ind i deres sociale profil. Foto Common Dreams.

Menneskers religioner har gennem tiderne haft til formål at forsone os med døden ved overbevisningen om at der er noget, som står over de enkelte, hvilket som fælles overbevisning binder dem sammen i samfund. De føler sig overbeviste om religionens sandhed, fordi også alle de andre i deres samfund tror, og så mange kan ikke tage fejl, føler de. Den enkelte ønsker at være være accepteret og være en del af et trygt fællesskab.

Idag har mange Danskere vendt Folkekirken ryggen. De er nominelt medlemmer, men kommer aldrig eller meget sjældent i kirken, de beder aldrig og de tænker ikke på deres sjæls frelse. De føler sig også hævet over et nationalt fællesskab med de andre almindelige Danskere og anser dette for skadelig gammeldags nationalisme.

En halvtom kirke

Tom kirke. Foto Livenet.ch

Men mennesker behøver fælles værdier og en fælles tro, og derfor har mange vendt sig mod de moderne religioner, som er troen på at vi alle er syndere, fordi vi ved vores overforbrug er årsag til udledning af CO2, som gør uoprettelig skade på klimaet; Feminismen, som udsiger at de to køn er lige og ens, og kvinder bør være en slags mænd; Ligheden, som er troen på at alle mennesker inderst inde er ens; Anti-racismen, som antager at Hitlers varulve stadig er iblandt os og lurer i alle voksne hvide mænd.

Ganske som traditionelle religioner er den alternative moderne religion funderet på tro fremfor erfaringsviden. Når man fremfører argumenter for de troende, vil de hyppigst ikke reagere med mod-argumenter. De vil derimod blive vrede og blanke i øjnene og gengælde med en byge af ærekrænkende beskyldninger for forskellige -ismer.

2. Klima Evangeliet

Den hellige tekst fortæller at CO2 er en drivhusgas, som tillader de kortbølgede solstråler at passere atmosfæren og derved opvarme Jordens overflade, medens den ikke tillader den langbølgede varmestråling fra Jordoverfladen at undslippe til verdensrummet. På den måde lader den varmen komme ind, men tillader den ikke at undslippe igen, meget som glasset i gartnernes drivhuse. Derefter fortæller teorien at det stigende CO2 indhold i atmosfæren er årsagen til at klodens gennemsnits-temperatur i nyere tid siges at være stigende med utallige klimaændringer og naturkatastrofer til følge.

Klima-aktivister

Troende i klima-demonstration. Foto Friends of the Earth.

CO2 teoriens hengivne tilhængere fremhæver igen og igen at det er menneskelige aktiviteter, som frembringer dette øgede indhold af CO2 i atmosfæren og dermed er årsag til klima-katastrofer - også i fremtiden. Derved bliver vi alle syndere - hvilket er en parallel til Kristendommens arvesynd. Som fortidens konger altid huskede at ære Gud i deres taler, kan moderne politikere ikke holde en tale uden ærbødigt at omtale hensynet til atmosfærens CO2-indhold og klimaet. Budskabet bliver gentaget i det uendelige af en hærskare af troende, inkluderet journalister, lærere og kulturpersonligheder.

Man kan få syndsforladelse ved at køre i elbiler istedet for biler med forbrændingsmotor, undlade at flyve, spise mindre oksekød og i det hele taget forbruge så lidt som muligt, da enhver produktion udleder CO2.

Ikke troende bliver stemplet som klimafornægtere.
Drivhus-virkning

Drivhus virkningen antages at fungere således: Solens kortbølgede stråler trænger gennem atmosfæren og opvarmer skyerne og jordoverfladen. De nu opvarmede legemer prøver at sende energien tilbage til rummet i form af langbølget strålevarme, men en del af denne bliver standset og opfanget af atmosfærens drivhusgasser, herunder specielt CO2 - Derfor skulle man antage at atmosfæren ville blive opvarmet af den derved opfangede energi, men det er aldrig blevet målt; al opvarmning finder sted ved jordoverfladen. Det er blevet påvist i laboratorie-forsøg at CO2 har en drivhus-virkning, men effekten er ikke blevet eftervist i atmosfæren; man antager blot at den findes. Tegning Københavns Universitets fysik leksikon.

CO2 religionen har generelt forklarings-problemer med skala.

Det er ganske utvivlsomt sandt at drivhus-virkningen findes hos nogle faste materialer og gasser. Det er også sandt at CO2 er en drivhusgas. Men drivhus-effektens er formentlig ikke særlig stærk, CO2 volumen i atmosfæren er ubetydeligt og menneskenes bidrag til dette meget lille volumen er også ganske marginal.

En nu afdød Amerikansk fysiker, Dr. R.W. Wood, testede drivhus-virkningen i praksis. Han fik fremstillet to ens test-drivhuse. Det ene var af glas (siliciumdioxid - som beviseligt har en drivhus-virkning) og det andet var af et andet transperant materiale, som tillod lys og strålingsvarme at passere ved alle bølgelængder. De blev begge stillet ud i sollyset. Temperaturen i begge test-bokse steg til omkring 55 grader Celsius, dog således at test-boksen med vægge af glas blev omkring en grad varmere end den anden boks. Konklusionen var at opvarmning i drivhuse især skyldes at de transparante ydervægge tillader sollyset at opvarme drivhusets indre, og ydervæggene forhindrer den opvarmede luft i at slippe væk. Selve drivhus-virkningen var til stede, men bidrog kun med en meget lille del af opvarmningen. Vi kan antage at CO2 i atmosfæren også har en drivhuseffekt, men at den formentlig er meget lille og ikke målbar.

Jordens atmosfære indeholder idag omkring 360 ppm CO2, hvilket er 0,036 i volumenprocent. Det er 3,6 titusinde-dele, altså en helt ubetydelig del af den atmosfæriske luft. Den klippefaste tro på at en marginal ændring i dette meget lille volumen kan øge en i forvejen ubetydelig drivhuseffekt og derved få Jordens temperatur til at stige eller falde viser helt klart CO2-teoriens religiøse karakter.

Atmosfærisk indhold af CO2 og temperatur gennem de geologiske perioder

Temperatur og atmosfærisk indhold af CO2 gennem de geologiske perioder. Det ses at der ikke er nogen iøjenfaldende korrelation, hvilket tyder på at der ikke er noget årsag-virkningsforhold. Fra scotese.com

Desuden i tidligere geologiske perioder har atmosfærens CO2 indhold været meget større uden at det har haft en proportional virkning på klodens temperatur, hvilket også indikerer at CO2's drivhus-effekt er ganske ubetydelig.

Yderligere, pointen i den hellige CO2 teori er at det er den menneskeskabte CO2, som truer vores trygge tilværelse.

Atmosfærens indhold af CO2 kommer hovedsageligt fra vulkaner, og denne udledte mængde lader sig meget vanskeligt måle. Estimater over volumen af udledning fra specifikke vulkaner kan variere med mere end 100%, og dertil kommer udledning fra undersøiske vulkaner, som der ikke vides noget om. Der er ingen, som ved, hvor stor en del af atmosfærens CO2, der er udledt af mennesker. Det er - meget betegnende - et spørgsmål om tro. Det er formentlig en ganske lille andel.

Det er overvejende sandsynligt at variationer i Jordens temperatur i langt højere grad er et resultat af andre faktorer end atmosfærens CO2 indhold, såsom variationer i Solens udstråling, variationer i skydække, ændrede havstrømme og ændret albedo på grund af øget eller mindsket isdække, ændret bevoksning og øget bymæssig bebyggelse.

3. Feminisme Evangeliet

Den hellige tekst, som dagligt bliver prædiket af politikere, undervisere og medier, siger at mænd og kvinder er fuldstændig lige og ens. De er lige stærke, lige intelligente og har helt den samme fordeling af personlige egenskaber; De eneste forskelle er at kvinder har nogle ubetydelige og betydningsløse fedtansamlinger på brystet, og mænd har en overvurderet hudlap i skridtet, som kaldes penis.

Feminist smider sin bh

En feministisk aktivist fra tresserne smider sin bh. BH'en blev anset for et symbol på den patriakalske undertrykkelse. Foto Bundescentrale fur politiche bildung.

Vantro vil uden betænkning blive stemplet som sexister og gammeldags patriakalske magthavere. Kun mænd kan være sexister.

Omvendte syndere kan få tilgivelse ved at angre, ikke blot på egne vegne, men på vegne af alle andre historiske mænd, som nogensinde har eksisteret. De skal desuden altid ved deres påklædning og sprogbrug tydeligt tilkendegive at de ikke tilhører den historiske gruppe af patriakalske magthavere.

Når vi står overfor en anden person er vi helt ind til benet bevidst om denne er en mand eller en kvinde. Men i stærk kontrast til den virkelighed, som vi hver dag oplever, har de inderligt troende knæsat læresætningen om at mænd og kvinder er lige og ens. De dyrker desuden den absurde ide at det er et personligt valg om man ønsker at være mand eller kvinde.

Den langt overvejende del af livet på Jorden formerer sig ved kønnet formering, hvilket indebærer at indenfor hver art findes to køn, som er forskellige af udseende og i fysisk styrke og har forskellig medfødt adfærd. Hos alle højerestående arter - løver og tigre, heste og æsler, hvaler og hunde med flere - bliver individerne født som enten hanner eller hunner, og de vedbliver med at være hanner eller hunner til deres dødsdag. Kun hos meget lavt-stående organismer som snegle, regnorme og svampe kan individerne være enten han eller hun alt efter omstændighederne.

Mennesker er en højere stående art, som helt klart er inddelt i to køn. Mænd er stærkere og mere handlings-orienterede end kvinder. Kun kvinder kan føde børn. Enhver ved at mænd rivaliserer om kvinders kærlighed, og kvinder måler sig mod hinanden på deres evne til at forføre og manipulere mænd. Hele livet fantaserer mænd om kvinder og sex, medens kvinder drømmer om et spændende liv i status og rigdom, elsket og eftertragtet af høj-status mænd.

Kønnet formering

Kønnet formering hos elefanter og løver. Foto youtube og barkmat.minstyrke.

George Orwell opfandt nysprog, som indeholder ordet dobbeltænkning, hvilken er evnen til at have to gensidigt ekskluderende holdninger på samme tid. Det religiøse feministiske dogme om at kvinder og mænd er lige og ens er en del af en sådan dobbelttænkning.

Umådelig få mennesker er i tvivl om at der er noget, som hedder kvinder, og noget som hedder mænd, og de fleste bruger lang tid og stor energi på at tænke og drømme om personer af netop det modsatte køn - for kvinder er fra Venus og mænd er fra Mars. Men alligevel har de ingen problemer med at lytte til og selv give udtryk for den absurde tros-sætning, som siger at kvinder og mænd er lige og ens, og der i virkeligheden ikke er nogen særlig forskel. Man kunne lige så godt påstå at to magnetiske poler er ens og identiske.

4. Lighed Evangeliet

Lighed har fået en stadig stærkere moralsk overlegenhed. Alle skal være lige - kvinder og mænd, muslimer og kristne, lærere og elever, unge og gamle, dovne og flittige, rige og fattige. Ethvert moderne politisk program eller manifest må nødvendigvis indeholde en erklæring om at denne gruppe eller parti tilstræber lighed. Programmet eller projektet vil blive vurderet efter i hvilken grad det skaber lighed. Ønsket om lighed bliver ofte udtrykt ved at "alle er lige meget værd".

Den Franske revolution

Lighed er et politisk slagord eller frase, som enhver kan lægge deres egne individuelle drømme og skuffelser i - for hvem eller hvad skal være lige og på hvilken måde? Politiske slagord tiltrækker mange vælgere, da de giver rum for alle slags drømme, tænk blot på Obamas "change" og de socialdemokratiske slogans om solidaritet og fællesskab.
Mange antager at for de Franske revolutionære betød lighed at adelens og gejstelighedens privelegier skulle afskaffes, således at alle blev lige - i det mindste med hensyn til privilegier. Men terrorens mester, Robespierre, havde mere vidtgående ideer: "Det er ikke nok at have omstyrte en trone, vor hensigt er at oprejse den Hellige Ligestilling på dens ruiner". Tegning fra TFP Student Action.

Thomas Jefferson skrev i den Amerikanske uafhængigheds-erklæring fra 1776: "Vi holder disse sandheder for at være selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige". Hvad han egentlig mente med dette, er der ingen der ved. Det var formentlig en åben politisk floskel, som enhver kunne lægge sine egne individuelle drømme og skuffelser i uden at blive forstyrret af virkeligheden.

Logisk set er lighed en relation mellem flere personer, ting eller begreber; Men det er ikke nok at skrive at personerne A og B skal være lige, man må også angive i hvilken henseende disse to personer skal være lige. Skal de være lige høje, lige smukke, lige rige, lige intelligente eller hvad?

Alle vore erfaringer fortæller os at mennesker overhovedet ikke er skabt lige - i betydningen ens. Nogle er født som kvinder, andre som mænd. En kan være født smuk som en filmstjerne, og en anden kan være mindre tiltalende. En kan være høj og atletisk og en anden lille og spinkel. Nogle er født med anlæg for intelligens, og andre er ikke. Nogle har udprægede medfødte anlæg for agressivitet og andre i mindre grad. Selv enæggede tvilinger er ikke helt ens.

Adonis og Quasimodo

Nogle er født smukke og andre mindre smukke. Adonis var en yngling i græsk mytologi, berømt for sin skønhed og elsket af gudinden Afrodite. Quasimodo er en fiktiv person fra Victor Hugos roman "Klokkeren fra Notre Dame", i filmen af samme navn spillet af Charles Laughton. Han er en lille pukkelrygget klokker, som præsterne fandt og adopterede. Ordet Quasimodo betyder "vanskabt", og navnet refererer således også til klokkerens deforme udseende.

Den politiske floskel "Ingen er mere værd end andre" - i forskellige varianter, har et lignende problem, fordi "værdi" er også en relation. En person eller et produkt kan ikke blot have værdi, fordi den eller det må med logisk nødvendighed have værdi for nogen.

En forretningsmand kan have et lager af produkter. De kan ikke blot have værdi, de må have værdi for nogen, og det er markedsanalytikernes opgave at finde disse udvalgte få derude på markedet, som har en særlig forkærlighed for netop disse produkter.

Udtryk som "muslimer er lige så meget værd som os andre" er således ret meningsløse feel-good sætninger, når det ikke angives, hvem det er er, som værdsætter.

Nogle vil måske mene at lighed betyder at alle bør have lige muligheder, måske i betydningen at starte livet med samme udgangspunkt. Det er en god ting at stræbe efter, men den svær at realisere. Mennesker kommer til verden under forskellige omstændigheder; nogle fødes i velhavende familier, og andre fødes i mindre velhavende familier og må gøre alle deres erfaringer selv uden et net af personlige forbindelser. Det er helt sikkert at et barn, som er født i en velhavende akademiker-familie er i en langt bedre position end et barn, som fødes af forældre, som er alkoholikere og stofmisbrugere.

Harrison Bergeron

Harrison Bergeron er en science fiction novelle af Kurt Vonnegut fra 1961. Den beskriver at i året 2081 bliver alle Amerikanere ved lov erklæret fuldstændig lige. Ingen må være smartere, smukkere, stærkere eller mere atletiske end nogen anden. General Handicapper Office's agenter håndhæver ligestillingsloven, der tvinger borgerne til at bære "handicap": masker for dem, der er for smukke, headset højtalere, der forstyrrer tankerne i ørerne hos dem, som er for intelligente, og tunge vægte for dem, som er for stærke og atletiske. Harrison Bergeron er en smuk, intelligent, tapper og atletisk teenager på fjorten år; en dag i april bliver han fjernet fra sit hjem på grund af overtrædelse af ligestillingsloven. Han bliver efterfølgende skudt for åben skærm af General Handicapper Office's leder. Foto: Relentless Magazine.

Desuden, nogle mennesker er simpelthen heldigere end andre, og ved et fuldstændig tilfælde befinder de sig på rette sted på rette tidspunkt.

Intet og ingen er fuldstændig lige og ens. Ethvert træ i skoven er enestående og forskellig fra de andre træer; og ethvert fnug i en snestorm er forskellig fra de andre millioner af fnug.

Det er bedre at spille med de kort, som man har fået, end at drømme om, hvad man kunne have vundet, hvis kortene var givet mere "lige".

Hvis vi alle skal være fuldstændig lige og ens, er det ikke nok at opnå politisk flertal i parlamentet - vi må højere op. Vi må gå til kirken og bede Gud korrigere hans fejltagelser og sende en update til hans skaberværk.

5. Anti-Racisme Evangeliet

Kampen mod racismen er det vigtigste af den moderne religions evangelier. Dens popularitet indenfor religionen kan sammenlignes med Kristendommens Jule-evangelie. De inderligt troende ser racister alle vegne på lignende måde, som man så hekse alle vegne i renæssancen. Racisme kortet er den endelig trumf, der kan afslutte enhver discussion med en lammende beskyldning.

Etniske typer

Etniske typer - eller lad os sige racer - fra "Man past and present" af Augustus Henry Keane, 1833-1912. Kampen mod racismen er en strid om kejserens skæg. Det ligger fast at børn har en tilbøjelighed til at arve deres forældres egenskaber herunder udseende, og de forskellige genetisk betingede egenskaber er oprindeligt fordelt geografisk, således at hvert område har deres særpræg. I antikken og ældre tid kaldtes det racer, men moderne etnologer og andre forskere har det svært med at bruge dette ord om mennesker. Derfor kaldes det mest ofte underarter, undergrupper eller etniske typer. Men, racer findes, hos hunde såvel som mennesker; det er blot et spørgsmål om valg af ord.

Den moderne religions dogme udsiger at alle mennesker er lige og ens. Selvom deres fysiske fremtoning er forskellig - idet nogle er sorte, brune eller hvide, små eller store - er alle Jordens mennesker ens indeni med hensyn til personlige egenskaber. Indeni "er vi alle mennesker", som det siges. Derfor skal vi "værdsætte" alle mennesker - altså hele Jordens befolkning - lige meget.

De fleste af klodens andre arter - hunde, katte, menneskeaber mv - kan inddeles i forskellige racer med forskellige egenskaber og fysisk fremtræden. Men mennesket er en enestående undtagelse, hævdes det. Her er kun en race, og det er mennesker. Enhver kan kende forskel på en Afrikaner og en Skandinav, men de troende forventes fromt at lukke øjnene og lade som de er ens.

Menneske-racer er en myte, siger den moderne religions profeter. Der findes ganske vist folk med forskellige hudfarver og kropslige træk, men disse nuancer har intet at gøre med andre egenskaber såsom intelligens, aggressivitet og fysisk styrke.

Anti-racistisk demonstration

Anti-racistisk demonstration i England. De moderne troende er ofte meget selvretfærdige. Foto Mykawartha.

Mennesket er en social art ganske som andre sociale dyr som for eksempel menneske-aber, bavianer og ulve. Vi er genetisk designed til at fungere i en overskuelig gruppe af kendte ansigter. Vi elsker vore egne - vores familie og folk af vor egen slags - mere end fremmede, hvilket indebærer - sagt med andre ord - at vi værdsætter vore egne mere end fremmede.

UNESCO's racisme-erklæring fra 1978 gør os alle til racister og syndere: "Enhver teori, der indebærer kravet om, at racemæssige eller etniske grupper i sig selv er overlegne eller ringere, i den betydning at nogle vil have ret til at dominere eller eliminere andre, som formodes at være ringere, eller , som baserer værdidomme på race-differentiering , har intet videnskabeligt grundlag og er i strid med menneskehedens moralske og etiske principper." For selvfølgelig elsker vi impulsivt vore egne højere end fremmede.

Som diskuteret ovenfor er værdi en relation. En vare eller et menneske kan ikke blot have værdi, den eller det må nødvendigvis have værdi for nogen.

6. Links

Declaration on Race and Racial Prejudice UNESCO

Til start

20200614
Passed W3C Validation