DH-Debat forside

Keynes i Hovedpunkter

Et åbent Brev til Præsident Roosevelt

John Maynard Keynes - 1933

Kære hr. Præsident

De har gjort Dem selv til værge for reformatorer i alle lande, som søger at udbedre samfundsmæssige onder med begrundede eksperimenter indenfor rammerne af det eksisterende sociale system. Hvis De fejler, vil rationelle forandringer blive alvorligt skadet over hele verden, og ortodoksi og revolution vil blive nødt til at afgøre sagen med kamp. Men hvis det lykkes for Dem, vil nye og mere dristige metoder blive forsøgt overalt, og vi kan datere det første kapitel af en ny økonomisk æra fra Deres tiltrædelse i embedet. Dette er en tilstrækkelig grund til, at jeg bør vove at fremlægge mine refleksioner for Dem, skønt jeg lider under ulemperne ved afstand og delvis viden.

I øjeblikket er Deres sympatisører i England nervøse og nogle gange mismodige. Vi spekulerer på, om rækkefølgen af forskellige hastesager er forstået rigtigt, om der er forvirring om formålet, og om nogle af rådene, som De får, ikke er tossede og mærkelige. Hvis vi bliver forvirrede, når vi forsvarer Dem, kan dette til dels skyldes vort London-miljøs indflydelse. For næsten alle her har en vildt forvrænget opfattelse af, hvad der sker i USA. Den gennemsnitlige borger mener, at De er engageret i en uoverlagt politisk handling på trods af kompetent rådgivning, at det bedste håb ligger i, at De skaffer Dem af med Deres nuværende rådgivere og vender tilbage til de gamle metoder, for ellers er USA på vej mod et noget uhyggeligt sammenbrud. Det er, hvad de siger at de har fået færten af. Der er et simpelt tilbagevendende optrin af klog hoved-rysten hos dem, der tror at næsen er et mere ædelt organ end hjernen. London er overbevist om, at vi blot skal læne os tilbage og vente, for at se, hvad vi skal se. Må jeg indtrængende bede om Deres opmærksomhed, idet jeg fremstiller min egen opfattelse?

De er involveret i en dobbelt opgave, genopretning og reform - genopretning fra krisen og vedtagelse af de forretnings- og sociale reformer, der er meget forsinkede. Angående det første er hurtighed og hurtige resultater afgørende. Det andet kan også være presserende; men hastværk vil være skadelig, og visdommen i mål på langt sigt er mere nødvendig end bedrifter på kort sigt. Det vil være ved at hæve Deres administrations prestige ved succes med genopretning på kort sigt, at De vil få styrke til at gennemføre langsigtede reformer. På den anden side, selv kloge og nødvendige reformer kan i visse henseender hindre og komplicere genopretning. For det vil forstyrre erhvervslivets tillid og svække deres eksisterende motiver til handling, før De har haft tid til at sætte andre motiver i deres sted. Det kan overbelaste Deres bureaukratiske maskine, som den amerikanske traditionelle individualisme og det gamle "ødelæggelses system" ikke har efterladt alt for stærkt. Og det vil forvirre tanker og mål både for Dem selv og Deres administration ved at give Dem alt for meget at tænke over på samme tid.

Nu, ved at se tilbage på de sidste ni måneder, kan jeg ikke se om rækkefølgen i påtrængende vigtighed mellem foranstaltninger for genopretning og foranstaltninger til reform har været behørigt observeret, eller at sidstnævnte ikke undertiden har været forvekslet med den førstnævnte. I særdeleshed kan jeg ikke finde nogen materiel hjælp til genoperettelse i N.I.R.A., selv om dens sociale gevinster har været store. Den drivkraft, som er bag den umådelige administrative opgave, der er nødvendiggjort af denne lov, har tilsyneladende repræsenteret et forkert valg i rækkefølgen af påtrængende sager. Bestemmelsen er i lovbogen; betydelige bestræbelser er blevet gjort for at virkeliggøre den gennemførelsen men det kan være bedre for nutiden at tillade at man samler erfaringer, før man søger at gennemtvinge den i alle dens detaljer. Det er min første refleksion - at N.I.R.A., som i det væsentlige er reform og sandsynligvis hæmmer genopretning, er blevet sat på dagsordenen for hurtigt forklædt som en del af en genopretnings-teknik.

Min anden refleksion vedrører selve genopretnings-teknikken. Formålet med genopretning er at øge den nationale produktion og sætte flere mænd i arbejde. I den moderne verdens økonomiske system bliver output først og fremmest produceret med salg for øje; og mængden af output afhænger af købekraften sammenlignet med de direkte produktionsomkostninger i den produktion, som forventes at blive sendt på markedet. I store træk afhænger stigningen i produktionen derfor af mængden af købekraft, sammenlignet med de direkte produktions-omkostninger i den produktion, som forventes at komme på markedet. I store træk kan en stigning i produktionen således ikke forekomme, medmindre en eller flere af tre faktorer medvirker. Individer skal tilskyndes til at bruge mere ud af deres eksisterende indkomster eller erhvervslivet skal tilskyndes, enten ved øget tillid til fremtidsudsigterne eller med en lavere rente, til at give yderligere likvide indkomster i hænderne på deres medarbejdere, hvilket er hvad sker, når enten landets omsætningsaktiver eller anlægsaktiver forøges, eller de offentlige myndigheder må kaldes til hjælp for at skabe yderligere likvide indkomster ved at bruge lånte eller trykte penge. I dårlige tider kan den første faktor ikke forventes at virke i tilstrækkelig grad. Den anden faktor kommer ind som den anden bølge af angreb på nedgangen, efter at tidevandet er blevet vendt af offentlige myndigheders udgifter. Det er derfor kun fra den tredje faktor, at vi kan forvente den første store impuls.

Nu er der tegn på, at to tekniske fejltagelser kan have påvirket Deres administrations politik. Den første vedrører den del der udspilles under en genopretning ved stigende priser. Stigende priser skal hilses velkommen, fordi de normalt er et symptom på stigende produktion og beskæftigelse. Når der bruges mere købekraft, må man forvente øget produktion til stigende priser. Da der ikke kan være stigende produktion uden stigende priser, er det vigtigt at sikre, at genopretningen ikke holdes tilbage af utilstrækkelig pengeforsyning til støtte for den øgede monetære omsætning.Men der er meget mindre at sige til fordel for stigende priser, hvis de opstår på bekostning af stigende produktion. Nogle skyldnere kan blive hjulpet, men den nationale genopretning som helhed vil blive hæmmet. Således har stigende priser forårsaget af bevidst stigende direkte produktions omkostninger eller ved begrænsning af produktionen en betydelig ringere værdi end stigende priser, som det naturlige resultat af en stigning i landets købekraft.

Jeg har ikke til hensigt at bestride den sociale retfærdighed og sociale formålstjenlighed af omfordeling af indkomster således som det er hensigten med N.I.R.A. og med de forskellige ordninger for landbrugs-begrænsning. Især det sidste vil jeg principielt give min stærke støtte. Men at lægge for meget vægt på den afhjælpende værdi af et højere prisniveau som et objekt i sig selv kan føre til alvorlig misforståelse med hensyn til den rolle, som priser kan spille i genopretnings-teknikken. Stimuleringen af output ved at øge den samlede købekraft er den rigtige måde at få priserne op på; og ikke den anden vej rundt.

Således som den primære første årsag i den første fase af genopretnings-teknikken lægger jeg overvældende vægt på stigningen i den nationale købekraft som en følge af statslige udgifter, der finansieres via lån og ikke ved beskatning af nuværende indkomster. Intet andet tæller i sammenligning med dette. I et boom opsving kan inflation være forårsaget af at man tillader ubegrænset kredit til støtte for business spekulanternes begejstrede entusiasme. Men i en krise er statslige udgifter de eneste sikre midler til hurtigt at sikre en stigende produktion til stigende priser. Det er derfor at en krig altid har forårsaget intensiv industri-aktivitet. I tidligere tider har ortodokse økonomer betragtet en krig som den eneste legitime undskyldning for at skabe beskæftigelse med statslige udgifter. I fredens og velstandens interesse er De, hr. præsident, som har afkastet sådanne lænker, fri til at inddrage den teknik, som hidtil kun har fået lov til at tjene krigens og ødelæggelsens formål.

Det tibageslag, som den amerikanske genopretning oplevede i efteråret, var den forudsigelige konsekvens af administrationens manglende evne til at organisere nogen væsentlig forøgelse i nye lånefinancierede udgifter i løbet af regeringens første seks måneder. Positionen efter seks måneder vil dermed helt afhænge af, om De har lagt grundlaget for større udgifter i den nærmeste fremtid.

Jeg er ikke overrasket over, at så lidt er blevet brugt indtil nu. Vor egen erfaring har vist, hvor svært det er at improvisere nyttige lånudgifter med kort varsel. Der er mange hindringer som tålmodigt skal overvindes, hvis spild, ineffektivitet og korruption skal undgås. Der er mange faktorer, som jeg ikke behøver at stoppe med at opregne, hvilket specielt i USA gør det vanskeligt hurtigt at improvisere et stort program for offentlige arbejder. Jeg bebrejder ikke Mr. Ickes for at være forsigtig og omhyggelig. Men risikoen ved mindre hastighed skal vejes imod dem ved øget hastighed. Han skal komme over gletcher-spalterne, før det bliver mørkt.

Det andet sæt af fejlslutninger, hvis indflydelse jeg frygter, kommer fra en simpel økonomisk doktrin, almindeligvis kendt som "the Quantity Theory of Money." Stigende output og stigende indkomster vil lide en tilbageslag før eller siden, hvis penge- mængden er stift fastlåst. Nogle mennesker synes at udlede heraf, at output og indkomst kan hæves ved at øge penge-mængden. Men det er som at forsøge at blive fed ved at købe et større bælte. I USA i dag er Deres bælte rigeligt stort nok til Deres mave. Det er en mest vildledende ting at lægge vægt på mængden af penge, hvilket kun er en begrænsende faktor, snarere end udgifts-volumenet, som er den operative faktor.

Det er en endnu mere tåbelig anvendelse af de samme ideer at tro på, at der er en matematisk sammenhæng mellem prisen på guld og priserne på andre ting. Det er rigtigt, at dollarens værdi defineret ved udenlandske valutaer vil påvirke priserne på de varer, der indgår i international handel. I den udstrækning en overvurdering af dollaren var til hinder for handle-friheden til indenlandske prisforhøjende politikker eller forstyrrede betalings-balancen med fremmede lande, var det tilrådeligt at devaluere. Men valuta-devaluering bør følge op på succesen med Deres indenlandske prisforhøjende politik som dens naturlige konsekvens og bør ikke få lov til at forstyrre hele verden ved at foregribe sin begrundelse i et fuldstændigt vilkårligt tempo. Dette er et andet eksempel på at forsøge at tage på ved at spænde bæltet ud.

Denne kritik betyder ikke, at jeg har svækket min støtte til en styret valuta eller til at foretrække stabile priser til stabile udvekslinger. Et lands valutaen og valuta-politik bør være helt underlagt målet om at øge produktion og beskæftigelse til det rette niveau. Men dollarens seneste udsving har for mig mere lignet en beruset guldstandard, end mine drømmes forvaltede valuta.

De må muligvis føle, hr. præsident, at min kritik er mere åbenbar end min sympati Alligevel er det virkelig ikke sådan. De forbliver for mig den hersker, hvis generelle tankegang og holdning til regeringernes opgaver er de mest sympatiske i verden. De er den eneste, der ser nødvendigheden af en dybgående ændring af metoder og forsøger det uden intolerance, tyranni eller ødelæggelse. I vejen frem føler De Dem for med trial and error metoden, og synes at være, som De bør være, helt ubestridt ikke-forudindtaget i Deres personlige holdning til detaljerne i en bestemt teknik. I mit land, som i Deres eget, forbliver Deres stilling enestående uberørt af kritik af denne eller en anden detalje. Vort håb og vores tro er baseret på bredere overvejelser.

Hvis De skulle spørge mig, hvad jeg konkret ville foreslå for den nærmeste fremtid ville jeg svare således:

Inden for guld-devaluering og valuta-politik er tiden kommet, til at usikkerhed bør afsluttes. Dette blindmands bluff spil med valuta-spekulanter tjener ikke noget nyttigt formål og er yderst uværdigt. Det ryster tilliden, hindrer forretnings-beslutninger, optager den offentlige opmærksomhed i et omfang som langt overstiger dets reelle betydning, og er ansvarlig for både irritationen og for en vis mangel på respekt, der findes i udlandet. De har tre alternativer. De kan devaluere dollaren i forhold til guld, idet De vender tilbage til guldstandarden med en ny fast kurs. Dette ville være uforeneligt med Deres erklæringer til fordel for en langt-rækkende politik med stabile priser, og jeg håber De vil afvise det. De kan søge en fælles politik for valuta-stabilisering med Storbritannien med henblik på stabile prisniveauer. Dette ville være den bedste ultimative løsning; men det er i øjeblikket ikke praktisk politik, medmindre De er parat til at tale om en indledende sterling-kurs godt under $5, som afventer en virkeliggørelse af en markant stigning i Deres indenlandske prisniveau. Endelig kan De meddele, at De helt sikkert vil kontrollere dollarkursen ved at købe og sælge guld og udenlandsk valuta for at undgå store eller meningsløse fluktuationer, med ret til at ændre kursen til enhver tid, men med den erklærede hensigt kun at gøre det for at korrigere enten en alvorligt behov for balance mellem Amerikas internationale indbetalinger og udbetalinger eller for at imødekomme et skift i Deres indenlandske prisniveau i forhold til prisniveauerne i udlandet. Dette synes mig at være Deres bedste politik i overgangsperioden. I andre henseender vil De genvinde Deres frihed for at underlægge Deres valuta-politik Deres indenrigspolitiske behov - friheden til at spænde Deres bælte i forhold til, hvor meget De tager på.

På det indenrigspolitiske område vil jeg - af grunde, som jeg har givet ovenfor - fremhæve store låneudgifter under regerings-tilsyn og støtte. Det er uden for min specialisering at pege på bestemte udgifts-objekter. Men man bør foretrække dem, der kan produktions- modnes hurtigt og i stor skala, som for eksempel genskabelse af jernbanernes fysiske tilstand. Formålet er at få bolden til at rulle. USA er klar til at rulle mod velstand, hvis det kan gives et godt hårdt skub i de næste seks måneder. Kunne blot den energi og entusiasme, som lancerede N.I.R.A. i dens tidlige dage, blive sat bag en kampagne for fremskyndelse af investeringer, så klogt valgte som omstændighedernes pres tillader det? De kan i det mindste føle Dem sikker på, at landet bliver bedre beriget af sådanne projekter end af millioners ufrivillige ledighed.

På andenpladsen sætter opretholdelsen af billig og rigelig kredit og især reduktionen af de lange renter. Tidevandets skift i Storbritannien skyldtes i høj grad reduktionen i den lange rente, der fulgte successen med omlægningen af krigslånene. Dette var bevidst konstrueret ved hjælp af Bank of England's åbne markedspolitik. Jeg ser ingen grund til, hvorfor De ikke burde reducere renten på Deres langsigtete statsobligationer til 2,5 procent eller mindre med gunstige konsekvenser for hele obligationsmarkedet, hvis blot Federal Reserve System ville erstatte sin nuværende beholdninger af korte Treasury-papirer ved at købe lange papirer i stedet. En sådan politik kan blive effektiv i løbet af få måneder, hvilket jeg lægger stor vægt på.

Med disse tilpasninger eller udvidelser af Deres eksisterende politikker vil jeg med stor tillid forvente en succesfuldt resultat. Hvor meget det ville betyde, ikke blot for Deres materielle velstand i USA og hele verden, men også ved at bekræfte menneskers sind gennem en genoprettelse af deres tro på visdom og styrken i ledelse!

Med stor respekt,
Deres lydige tjener
J. M. Keynes

Til start
20200815
Passed W3C Validation