Forside DH-Debat

5. Socialismen

Hellige Værdier som Samfundets Grundlag

6. Demokratiet Selv som Samfundets Hellige Værdi

1. Indledning 2. Demokrati
3. Menneskerettigheder 4. Tolerance
5. Litteratur

1. Indledning

I dag er der to stærke kræfter, der hver især har vilje og potentiale til at ødelægge og udslette den vestlige civilisation.

Amerikanske studerende forbereder en Black Lives Matter demonstration

Kvindelige Amerikanske studerende forbereder en Black Lives Matter demonstration. Foto The State News.

Den første har dybe psykologiske rødder i det Vestlige samfund selv og kaldes politisk korrekthed, kultur-radikalisme, post-modernisme eller wokeness. Den er skabt af kvinders psykologi, vore fælles traumatiske erindringer om to katastrofale Europæiske borgerkrige, oprøret mod faderen, en dyb ubevidst følelse af mindreværd hos mænd af andre racer end den kaukasiske, og den tilsyneladende livets lethed, som den moderne teknologi og velfærds-stat har skabt.

Den anden kraft er den muslimske masse-indvandring, som dybt uansvarlige politikere - med støtte af forræderiske EU-ledere - har tilladt gennem 50 år. Millioner af muslimer er trængt dybt ind i Europa og har etableret deres egne områder i Europæiske storbyer, hvor det er farligt for de oprindelige Europæere at bevæge sig ind.

De to fjender af den vestlige civilisation har fundet hinanden, eller i det mindste har den politiske korrekthed fundet muslimerne, som de bruger som et middel til stemple deres landsmænd, de traditionelle Europæere, som racister.

Muslimer er faste i overbevisningen om, at dette gigantiske sammenstød mellem civilisationerne vil resultere i en sikker sejr for Islam, som derefter vil dominere Verden.

Unge piger byder muslimske indvandrere velkommen

Unge Europæiske piger byder mænd fra det kommende muslimske herrefolk velkommen. Foto Black Pigeon Speaks.

Med stor lidenskab henviser de til adskillige Koranvers, som bestemt erklærer at kun de er Jordens fremtidige herskere. For eksempel 2:30, som siger: "Se, din Herre sagde til englene: "Jeg vil skabe en stedfortræder på jorden." De sagde: "Vil du placere en der, som vil gøre ondt deri og udgyde blod? Medens vi priser dig og ærer din hellighed?" Han sagde: "Jeg ved, hvad I ikke ved."

Eller 7:129, som siger: "De sagde: "Vi har haft intet andet end problemer, både før og efter du kom til os." Han sagde: "Det kan være, at din Herre vil ødelægge din fjende og gøre jer til arvinger til jorden, så han kan prøve dig ved dine gerninger."

Islam er kommet til Danmark

Islam er kommet til Danmark. Photo Twitter.

Yderligere, adskillige koranvers forsikrer de troende om at de med tålmodighed i sidste ende vil komme i besiddelse af alle de vantros lande, således som de tidlige muslimer underlagde sig de oprindeligt kristne områder i Mellem-østen - se for eksempel vers 28:58: "Muhammad Sarwar: Hvor mange nationer, der havde haft stor velstand, har vi ødelagt? Disse var deres hjem, som ikke blev beboet derefter med undtagelse af i kort tid. Kun vi var deres arvinger." - "Arberry: Hvor mange byer har vi ødelagt, der blomstrede i uforskammet lethed! Det var deres leve-steder, ubeboet af dem, med undtagelse af få; Vi er arvingerne."

2. Demokrati

Nu er det sådan at de moderne Vestlige nationer med stor lidenskab dyrker styreformen demokrati. Som inkluderer kvinder - unge og gamle - der i stort omfang bruger deres stemmeret til at udfordre mænds følelser - ved at gøre sig til repræsentanter for uansvarlig godhed og tolerance, og umodne og let påvirkelige unge mænd - helt ned til 18 år - som ikke har nogen tanke for deres fædrelands skæbne, men bruger stemmeretten til at udfordre fædrenes autoritet.

Rock koncert

Den vigtigste kvalitet ved de fleste rock-koncerter er at der stadig findes fædre, som mener at det lyder forfærdeligt. Foto TNT.

Det store flertal af de demokratiske vælgere er ængstelige og lette at manipulere. De fortrænger ubehagelige budskaber og foretrækker at tænke - eller rettere føle - i mere behagelige baner. De ønsker inderligt at alt skal fortsætte, som det altid har gjort, og de er i almindelighed klar til acceptere ethvert argument, som lover dem dette, ligegyldigt hvor dårligt og ulogisk det er.

Demokrati har udviklet sig til "det hellige", det er ikke længere blot en fair og praktisk måde til at vælge landets ledere. Man taler ikke længere om at nye danskere skal være loyale mod Danmark og dronningen og hendes regering; nej, de skal være loyale mod det "Danske demokrati".

I deres taler fortæller politikerne ofte at muslimsk terrorisme er et "angreb på demokratiet". De siger aldrig at den er en fare for den oprindelige befolkning og vor fremtidige velstand og eksistens. Og de siger med sikkerhed aldrig at selve muslimernes massive tilstedværelse i de vestlige lande og deres stadigt voksende antal er den største trussel mod den vestlige civilisation.

Poul Henningsen

Mennesker skal opdrages til demokrati, mente arkitekten og samfundsrevseren Poul Henningsen (1894-1967). Han mente at det hænger sammen med, at demokrati ikke blot er en fair og praktisk måde at udpege nationens ledere på, det er - med teologen Hal Kochs ord: "en livsform, der skal praktiseres i menneskers sjæleliv. Foto Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960. Tiderne Skifter. Davidsen Wikipedia.

Politikerne har gjort demokrati til en slags ny statsreligion, som har afløst kristendommen. De fremhæver hellere at deres forslag er gavnlige for demokratiet, end at de er gavnlige for deres land. For eksempel, den tidligere socialdemokratiske statsminister i Danmark, Helle Thorning, talte typisk ikke så meget om, hvad der var godt for Danmark, men om hvad der var godt for "vort demokrati".

Rationalet synes at være at det forekommer politikerne rimeligt og retfærdigt at de indvandrende muslimer og deres talrige efterkommere sætter sig i besiddelse af Danmark og gør de tilbageværende kristne til undermennesker, når blot transformationen sker på en ordentlig og demokratisk måde.

Vi er netop - i 2020 - blevet belært af det nyligt overståede Amerikanske valg om at demokrati kun kan lade sig gøre i en homogen nation, hvor befolkningen deler grundlæggende værdier og respekterer hinanden. Vi skal ikke forestille os at demokrati er muligt i en multietnisk stat splittet op i intens rivaliserende racer og religioner. Der er alt for mange måder at manipulere et valgresultat på, og den fuldendte forbrydelse er netop karakteriseret ved at det aldrig bliver opdaget at den i det hele taget fandt sted.

Den grundlovgivende forsamling

Den grundlovgivende forsamling 1848. Maleri af Constantin Hansen 1860-64.

For den Danske Grundlov-givende Forsamling i 1848 var Gud, Konge og Fædreland stadigt de hellige værdier, som de havde været for kongen og Enevældet. Forsamlingens medlemmer mente blot, at folkets repræsentanter ville være i stand til træffe bedre beslutninger til fordel for fædrelandet, end den enevældige konge og hans ministre.

At forsamlingen fandt fædrelandet meget vigtigt, sandsynliggøres af Danmarks følgende engagement i de Slesvigske krige i 1848 og 1864, og i det hele taget af attenhundrede-tallets nationalisme.

I dag er synes vi at være degeneret til et folk, som i realiteten har forkastet kristendommen og fædrelandet. Kun få interesserer sig for den kristne religion, og mange finder det lidt latterligt og gammeldags at tale om "det Danske Folk" eller "Fædrelandet". Derimod bliver demokrati, menneskerettigheder og tolerance mod andre racer og religioner understøttet af den største fanatisme. De er de nye guder, som man ikke kan kritisere uden at blive mistænkeliggjort eller ligefrem udstødt af det gode selskab.

Tilbagetoget fra Danevirke i 1864 - en national katastrofe

Tilbagetoget fra Danevirke i 1864 - et nationalt symbol. Maleri af Niels Simonsen 1864.

Demokrati er tænkt som en fair og praktisk metode til at vælge de helt rigtige ledere til landets og folkets bedste. Men det har åbenlyst fejlet, det er let at se at systemet ikke virker til det Danske folks bedste.

Hvordan kan det ellers forklares at Danskere i århundreder har kæmpet mod Svenskere, Englændere og Prøjsere, for at de ikke skulle tage vort land, medens de moderne demokratisk valgte regeringer under påberåbelse af demokrati, tolerance og menneske-rettigheder blot har slået porten på vid gab og tilladt en omfattende indvandring af muslimer, som ønsker at overtage vort land og dets resourcer? - På trods af politikernes tilsyneladende demokratiske sindelag har de truffet denne historisk dramatiske beslutning uden nogensinde at spørge folket ved en folkeafstemning, ja de har faktisk besluttet det imod folkets vilje.

3. Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er en anden af de moderne hellige tekster, som i stort omfang har erstattet kristendommen som nationens spirituelle grundlag.

Menneskeretsdomstolen i Strassburg

Menneskeretsdomstolen i Strassburg. Photo rvs.su.

Der er en væsentlig forskel på de ti bud og andre etiske tekster i Bibelen og menneske-rettighederne.

De kristne budskaber er krav til den enkelte om hvorledes han skal være mod andre, medens de moderne menneske-rettigheder ligesom kvinde-rettigheder, LGBT-rettigheder med videre er mere egocentriske, idet de er de enkeltes krav til de andre om hvorledes de ønsker at blive behandlet.

Generelt adskiller rettighederne sig fra traditionel lovgivning ved at de definerer, hvad der er tilladt. Medens traditionel lovgivning gennem historien typisk definerer, hvad der er forbudt, således at man kan have tillid til at hvad der ikke er forbudt må være tilladt.

Rettighederne tager ikke hensyn til at hver gang nogle får en rettighed, så er der andre der får en pligt til at give dem den omtalte ydelse eller udføre nødvendige handlinger for at sikre de forhold, som klagerne har ret til.

Eleanor Roosevelt viser FN's menneskerettigheds-erklæring fra 1948

Det feministiske ikon, Eleanor Roosevelt, viser FN's menneskerettigheds-erklæring fra 1948. Som ordstyrer for FN's Menneske-rettigheds-kommission var hun drivkraften bag udformningen af dokumentet. Photo Vermont Humanities.

Paragraf 3 siger "Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed." Men hvad nu hvis nogen tager vort liv alligevel, har vi så ret til at klage, når vi står ved Himlens port?

Denne paragraf giver den enkelte ret til at forsvare sit liv. Den nedstammer helt sikkert fra John Locke's Second Treatise, hvor han skriver i kapitel 14: "Gud og naturen tillader aldrig et menneske at svigte sig selv, ej heller at forsømme sin egen overlevelse: og da han ikke kan tage sit eget liv, kan han heller ikke give en anden magt til at tage det." og andet steds: "Ingen burde skade en anden i hans liv, helbred, frihed eller ejendom" og om den enkeltes ret til at forsvare sig: "Hvorved enhver har ret at straffe lovovertrædere i en sådan grad, som kan hindre dens overtrædelse." Hvilket indikerer at den Amerikanske våbenlovgivning er mere i overens-stemmelse med de oprindelige menneskerettighederne end de Europæiske, idet den giver de enkelte mulighed for forsvare sin ret til liv.

Paragraf 15 lyder: "Enhver har ret til en nationalitet. Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet." Det er lidt af det samme som at sige at enhver mand har ret til at blive gift - så mangler man blot at finde en kvinde, som vil ofre sig og gifte sig med ham. Det samme med nationalitet, hvis nogle kræver at få en nationalitet, mangler man blot at finde en nation, som er villig til at tage dem - uanset deres kvalifikationer, holdninger og personlighed.

FN's Generalforsamling vedtager verdens-erklæringen om menneske-rettigheder i Palais de Chaillot i Paris den 10. december 1948

FN's Generalforsamling vedtager verdens-erklæringen om menneske-rettigheder i Palais de Chaillot i Paris den 10. december 1948. Foto Friends of Humanity.

Paragraf 19 tilsiger ytringsfrihed: "Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret inkluderer frihed til at have meninger uden indblanding og til at søge, modtage og formidle information og ideer gennem ethvert medie og uanset grænser." I moderne tid er ytringsfriheden dog blevet fuldstændig udhulet, idet enhver kan anklages for racisme, sexisme og andre tankeforbrydelser uden særlig stærke beviser.

Menneske-rettighederne som sådan indeholder ingen værdier, men de udtaler at de enkelte har ret til at have værdier. Med hensyn til fælles værdier er de så at sige tomme skaller, som minder om et citat, som henføres til Voltaire: "Jeg foragter Deres mening herom, men jeg vil med mit liv forsvare Deres ret til at ytre den."

De sidste paragraffer i FN menneskerettighederne degenerer til noget som ligner et fagforeningsmanifest eller et socialdemokratisk partiprogram. I paragraf 22 tales om at "Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling." og i paragraf 23: "Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed." Senere tales om retten til fritid og ferie, omsorg for mødre og børn, ret til gratis skoler og uddannelse og så videre. Der nævnes ingen steder, hvem der har pligt til at sørge for at alle disse rettigher bliver imødekommet.

De Europæiske menneskerettigheder er endvidere historisk specielle ved at de tillader en særlig domstol med sæde i Strasbourg at afsige domme, der forpligter nationale myndigheder. Enhver borger i et medlemsland har i princippet adgang til at få sin sag for menneskerets-domstolen, hvis vedkommende har været offer for brud på sine menneskerettigheder. Det er dog en betingelse at klageren forinden har udtømt alle muligheder i det nationale retssystem.

Irske kvinder demonstrerer til fordel for flere flygtninge

Irske kvinder i Dublin demonstrerer til fordel for flere muslimske indvandrere. Foto Doherty - Stand.

Vi har ofte set sager, hvor menneskeretsdomstolen i Strasbourg bestemmer at Danske myndigheders krav om udvisning af kriminelle udlændinge er imod menneskerettigheds-konventionen, og de derefter får lov at blive i Danmark.

Danske politikere har endvidere været så letsindige at underskrive FN's Flygtningekonventionen af 1951, som skal sikre at alle flygtninge får del i de universelle menneskerettigheder, som FN formulerede i 1948:

Artikel 33. Forbud mod udvisning eller afvisning.

Ingen kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.

Det er denne paragraf, som muliggør at hele verdens synes at have krav på at leve i Danmark og modtage ydelser af de danske skatteydere, når blot de er i stand til at kaste sig ind over grænsen og sige ordet "asyl".

Dog, når man læser paragraffen falder det i øjnene at den siger at flygtningen ikke må afvises "ved grænsen til sådanne områder hvor hans liv eller frihed ville være truet". Danmark grænser ikke til sådanne lovløse flygtninge-producerende områder og kunne således afvise alle asylansøgere i fuld overensstemmelse med FN's Flygtningekonvention, hvis viljen var til stede.

Migrantstrømmen i 2016 kunne have været afvist ved grænsen

Migrantstrømmen i 2016 kunne have været afvist ved grænsen i fuld overensstemmelse med konventionerne. Foto Twitter.

Menneskerettigheder så dagens lys i 1689 i John Locke's "Second Treatise of Civil government". Han skrev at i naturtilstanden, før menneskene dannede samfund, havde de visse rettigheder. Det drejede sig om "retten til liv, helbred, frihed og ejendom."

Ifølge Locke kunne disse menneske rettigheder afledes af "De Naturlige Love", som er givet af Gud. Mennesket kommer til erkendelse af de naturlige love med deres fornuft, som også er givet af Gud. Og da "naturens grundlæggende lov er bevarelsen af menneskeheden, kan ingen menneskelig forordning, der går imod den, være gyldig." Hvis regenterne krænker "Naturens lov", har borgerne ret til at gøre oprør. Temmelig sikkert mente han blot at ingen konge eller anden autoritet kunne forhindre en mand i at forsvare sit eget liv og sin ejendom og ingen burde tage andres liv og ejendom - en slags menneskets naturlige selvopholdsdrift.

Rousseau var ikke enig med Locke i hans teori om, at retten til ejendom var uafhængig af samfundet. Han skrev som bekendt at i den oprindelige naturtilstand fandtes ejendomsret ikke: "Det, som mennesket taber med samfundspagten, er sin naturlige frihed og en ubegrænset ret til alt, hvad der frister det, og som det kan opnå; hvad det vinder, er borgerlig frihed og ejendomsret til alt, hvad det besidder." Han mente at hvis mennesket opgiver sin oprindelige naturtilstand og indgår i en samfundspagt, kan han få sine besiddelser anerkendt af det organiserede samfund som lovmæssig ejendom.

Lockes "rettigheder" kan genfindes i stærkt udvidet form i USA's "Declaration of Independence" fra 1776 og "Bill of Rights" fra 1789. De kan også findes i den Franske National Forsamlings "Erklæring om Menneskers og Borgeres Rettigheder" fra 1793.

Jeremy Bentham 1748 - 1832

Jeremy Bentham 1748 - 1832.

Motiveret af Anden Verdenskrigs Holocaust, genoplivede FN i 1948 ideen om sådanne rettigheder ved at introducere en menneskerettigheds-erklæring og skabte derved rettighedernes nuværende højaktuelle status. Som ovenfor nævnt introducerede Europarådet også en Menneskerettighedserklæring i 1950, som senere blev adopteret af EU.

Den berømte nytte-filosof Jeremy Bentham anerkendte ikke begrebet menneskerettigheder. "Ret er et barn af lov", skrev Bentham. "Af virkelig love kommer virkelige rettigheder; men fra imaginære love, fra "Naturens love", kommer imaginære rettigheder - naturlige rettigheder er simpelthen nonsens." Bentham mente at i en naturtilstand kunne en mand kun fastholde sådanne besiddelser, som han var i stand til at forsvare rent fysisk.

Dog, vi kan synes at menneskerettigheder som vejledende juridiske standarder er en god ting. Det er en god ting at leve i et land, hvor man kan tro hvad man vil, og sige hvad man synes. For eksempel, kan jeg skrive denne artikel uden at blive forfulgt - ihvertfald af de Danske myndigheder.

Men grundlæggende er menneskerettigheder tomme værdier, vi har ikke meget at fylde i dem. Lad os for eksempel tage menneskeretten "trosfrihed":

OK, nu er vi frie, og vi kan tro hvad vi vil. Hvad skal vi så tro på, bortset fra Demokrati, Menneskerettigheder, Tolerance og total frihed og den slags? Menneske-rettigheder siger intet om dette. De fleste, som i dag er meget engageret i menneskerettigheder synes kun at have vage ideer om, hvad det er, som - for eksempel - retten til trosfrihed tillader dem at gøre.

Ny omvendte europæiske muslimer interwieves i TV

Ny-omvendte Europæiske muslimer interwieves i Britisk TV.

For de amerikanske nybyggere var trosfrihed ikke et tomt begreb, de havde alle deres protestantiske sekter, hvis budskaber de ville have frihed til at tro på, som de ville. Det var Lutheranere, Presbytanere, Baptister, metodister, Kvækere, Shakere, Amisher, Mormoner og flere andre, samt naturligvis Katolikker og Russisk Ortodokse med videre.

For de Danske grundlovsfædre og deres generation var trosfrihed heller ikke noget tomt begreb. Selveste Grundtvig var medlem af forsamlingen, og han havde som bekendt meget bestemte ideer om, hvad man skulle tro. Kun få årtier senere blev landet, med hensyn til religion, delt i to stridende lejre, "De Indre Missionske" og "Grundtvigianerne".

Unge Engelske konvertitter i fredagsbøn.

Unge Engelske konvertitter ved deres fredagsbøn.

Sådan kan man tage menneskerettighederne en efter en. De er næsten tomme skaller. Vi har ikke rigtigt noget at fylde i dem. Vesten befinder sig i et værdimæssigt vacum, vi er åndeligt forsvarsløse. Det er en meget farlig situation for vort folk og vort Fædreland.

Keynes skrev i "A Short view of Russia": "For den moderne kapitalisme er absolut irreligiøs, uden interne bånd, uden meget offentlig ånd, ofte, men ikke altid, blot en uordentlig bunke af besiddere og efterspørgere. Et sådant system skal være umådeligt, ikke kun moderat, vellykket for at overleve."

Muslimerne fører sig kompromiløst frem med sønderknusende selvsikkerhed. De vil gerne udfylde vores værdimæssige vacum. De vil udnytte vor tolerance og vor forvirring til at promovere deres egen tro og deres islamiske lov, og når dette er fuldendt, vil de aldrig mere tale om demokrati, menneskerettigheder og tolerance.

Måske vil I, mine læsere, finde denne tanke latterlig. Det vil aldrig ske, tænker vi. Men tænk på hvor splittet og atomiseret, det moderne samfund er. Der findes mange ensomme og ængstelige personer, især kvinder, der mangler et fast ståsted i deres liv. De kan i sidste ende blive tiltrukket af muslimernes sønderknusende selvsikkerhed, fordi de føler, at de ikke har andre muligheder.

Yvonne Ridley - UK Susan Carland - Australien Eric Breininger - Tyskland En omvendt fra Nord Irland En britisk født muslim En anden britisk omvendt En syd Afrikansk Muslim En britisk muslim Fatimah Mohammed - a convert from Iowa Ingrid Mattson - Canada Heather Ramaha - Hawai En svensk født muslim To britiske omvendte Petersen, en dansk omvendt En britisk konvertit

Mange etniske Europæere og Amerikanere har ladet sig omvende til Islam. Især synes kvinder at være stærkt tiltrukket af den Muslimske tro. Den britiske journalist Yvonne Ridley lod sig således omvende, da hun en periode var fange hos Taliban i Afganistan. Fatimah Mohammed fra Iowa syntes at have skiftet tro for at få en mand. Tyskeren Eric Breininger har tilsluttet sig Taliban i Afganistan som Jihad terrorist.
De er Yvonne Ridley - UK, Susan Carland - Australien, Eric Breininger - Tyskland, konvertit fra Nord Irland, konvertit fra UK, konvertit fra Syd Afrika, konvertit fra UK, konvertit fra Iowa, Ingrid Mattson - Canada, Heather Ramaha - Hawai, konvertit fra Sverige, To britiske konvertitter, Petersen - Danmark, konvertit fra UK.

Lige fra grundskolen bliver piger indoktrineret at de skal være smartere end mænd og vippe dem af pinden som advokater, dommere, ingeniører, professorer, commandosoldater, politikere, dybhavsdykkere og alle andre positioner i samfundet. De skal også være slanke, smukke charmerende og intelligente. Dette skaber et stort forventningspres, som mange har svært ved at klare, og derfor bliver de tiltrukket af underkastelsens sødme, islams enkle og let forståelige krav om tildækning, kvinders underordning mænd, fem bønner om dagen og så videre.
Helena Benauoda - ledende medlem af muslimsk råd i Sverrige

Helena Benauoda - ledende medlem af muslimsk råd i Sverige - hun er født svensk, men har ladet sig omvende.

Det ser ud som om den muslimske tro er særlig populær hos de oprindelige indbyggere i vore nabolande England og Sverrige. Mange, som er fødte som Englændere og Svenskere, har ladet sig omvende sig til islam.

Helena Benauoda er født som svensk. Hun har imidlertid ladet sig omvende til islam og er nu et ledende medlem af Islamisk Råd i Sverrige. Hun vurderer, at der alene i Sverrige allerede er mindst 5000 naturligt fødte svenskere, som har ladet sig omvende til Islam.

4. Tolerance

Tolerance er i al almindelighed en god ting. Vi kan ikke alle være ens, og vi kan have forskellige meninger om hvordan problemer skal løses. Hvis vi hårdnakket holder på at vore egne ideer og vore egne løsningsforslag skal følges til sidste komma, ville vi hurtigt skabe et meget dårligt samarbejdsklima, og hvem ved, de andres forslag kan sikkert også føre til problemernes løsning.

Men alt dette forudsætter at vi i store træk har fælles værdigrundlag og er nogenlunde enige om, hvor vi skal hen.

Karl Popper

Filosoffen Karl Popper (1902 - 1994) er kendt for sin videnskabteori og værket "The Open Society and Its Enemies", som er et forsvar for demokratiet og det åbne samfund og et ambitiøst opgør med filosofferne Platon, Hegel og Marx.

Men, hvis de afvigende holdninger dækker over et ønske eller begær om at ødelægge os og tilegne sig vores ejendom og vores land, skal vi da tolerere dem?

Filosoffen Karl Popper skrev at et samfund kun kan være et tolerant samfund, hvis det er intolerant over for de intolerante: "Ubegrænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden. Hvis vi udvider tolerancen ubegrænset også til dem, der er intolerante, hvis vi ikke er villige til at forsvare et tolerant samfund mod de intolerantes angreb, så vil de tolerante blive ødelagt og tolerance med dem.

Han mener at et tolerant samfund i sidste ende vil blive omstyrtet af de intolerante, hvis disse ikke bekæmpes med passende magtmidler.

Det altdominerende politiske problem i de Vest-europæiske lande er den massive islamiske indvandring. I løbet af mindre end 50 år er Europa blevet forvandlet. Islam er den hurtigst voksende religion i Europa. Mange kvarterer i de Europæiske storbyer er fuldstændig overtaget af indvandrede muslimer.

I 2014 frigav det svenske politi et kort over 55 områder, hvor de offentligt indrømmer at have overgivet kontrollen til de kriminelle bander. Disse områder har længe haft problemer med postbude, brandbiler og ambulancer, der blev angrebet, når de forsøgte at komme ind, hvilket har ført til, at de rutinemæssigt har anmodet om politi-ledsagelse. Nu er det også politiet, der bliver angrebet direkte. En ny tendens er også at kortlægge de ansatte i politiet's hjem og familier for at skræmme og modvirke politiarbejdet, sagde politiet.

Ung svensk konvertit afmærker et no-go område

Ung svensk konvertit afmærker et no-go område i en Svensk by. Foto Swedenreport.

Det Amerikanske Fox News beskrev i 2015 den Engelske by, Birmingham, som en "muslimsk by" til Englændernes store fortrydelse. I kølvandet på Paris-angrebene - også i 2015 - udtalte Belgiens minister for indenrigs-anliggender, at regeringen ikke "havde kontrol over situationen i Molenbeek", og at terroristers forbindelser til dette distrikt var et "gigantisk problem". Sådan er situationen overalt i Vest-Europa, og den er vokset frem i løbet af kun 50 år.

Koranen er Allahs ord og skal ikke fortolkes. Den siger:

22.19-22 "Dette er to modstandere, der strides om deres Herre; så for de vantro, for dem er udskåret klæder af ild, kogende vand skal hældes over deres hoveder". - "Med det skal smeltes, hvad der er i deres mave og skind også" - "Og for dem er piske af jern" - "Hver gang de ønsker at forlade dette, af sorg, skal de vendes tilbage til det og smage den brændende tugt".

9.123 Oh I, der tror! Kæmp mod de vantro, der er tæt på jer, og lad dem finde hårdhed i jer; og vide, at Allah er med dem, der vogter.

47.8 "Og hvad angår de vantro, for dem er ødelæggelse, og Han har gjort deres gerninger ineffektive!"

47.35 Og vær ikke så slappe at I råber om fred, når I har overtaget, og Allah er med jer, og han vil ikke gøre jeres gerninger til intet.

Dette er kun et lille udvalg af skriftsteder, som kalder muslimer til kamp mod de vantro - måske ikke engang de mest krigeriske. De må siges at være ret intolerante. Derfor, hvis vi ønsker at bevare den Vestlige Civilisation, vore børn og børnebørns fysiske eksistens og et godt liv for dem, så må vi følge Karl Popper og ikke tolerere de intolerante, nemlig muslimerne.

John Locke

Portræt af John Locke (1632-1704) malet af Sir Godfrey Kneller - Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia. Wikipedia.

Begrebet tolerance blev i hovedsagen udviklet i forbindelse med den protestantiske reformation og renaissancen.

Tolerance er behandlet i John Locke's "Letter Concerning Toleration" fra 1689. Her skelner han mellem emner, som det er muligt at opnå sand viden om, og emner vedrørende tro. Forskellige religiøse retninger og hedninger er alle lige overbeviste om deres tros sandhed, skrev han. John Lockes og samtidens opmærksomhed var først og fremmest rettet mod de mange ny protestantiske sekter i England. Da man ikke kan opnå sikker viden, om hvilken religiøs retning, som er sand, må man tolerere dem, mente han.

Han mente dog ikke, at katolikker og ateister kunne tolereres.

Katolikkerne kunne ikke tolereres, fordi de "bekender troskab mod en udenlandsk fyrste", det vil sige paven. Locke skrev: "Den kirke kan ikke have ret til at blive tolereret af regeringen, som er bygget på et sådant grundlag at alle dem, der indtræder ipso facto bliver underlagt en anden fyrstes beskyttelse og service. For på denne måde ville regeringen give efter for oprettelsen af en udenlandsk jurisdiktion i deres eget land og udsætte sit eget folk for at blive optaget, så at sige, som soldater mod sin egen regering."

Ateister kunne ikke tolereres, fordi man ikke kunne have tillid til deres løfter. "De, som benægter en Guds eksistens, kan overhovedet ikke tolereres. Løfter, pagter og eder, som er de menneskelige samfunds bånd, kan ikke have nogen magt over en ateist. Fjernelsen af Gud, selv kun i tanken, opløser alt", skrev Locke. Men senere kom han i tvivl om sin vurdering af ateister. Der er tilføjet en passage i en senere udgave af hans "Essay Concerning Human Understanding", hvor han betvivler "om ateisme nødvendigvis var skadeligt for politisk lydighed."

Den muslimske these om Jihad - hellig krig

Den muslimske these om Jihad - hellig krig.

Det er velkendt, at muslimer har deres egen agenda og er mere loyale mod deres egne religiøse autoriteter og idealet om et verdens-omspændende kalifat, end de er loyale mod den danske dronning og hendes regering. Desuden er det almindelig kendt, at den muslimske tro indeholder begrebet "Taqiyya", som tillader dem at bruge forestillelse i kampen for Allah mod de vantro, herunder at sværge falsk.

Derfor kan man sige at muslimer i praksis "bekender troskab til en udenlandsk fyrste", og de føler sig ikke bundet af "løfter, overenskomster og eder", da de har lov til at lyve for Allahs sag, og derfor må vi følge John Locke og afvise at tolerere dem.

Før eller senere bliver vi nødt til at tage stilling til det problem, at vores land lidt efter lidt bliver overtaget af fremmede, som har deres egne ideer om hvad de skal gøre med det - når de bliver mange nok. Skal vi i afmægtig hengivenhed for de moderne fælles værdier, Demokrati, Menneskerettigheder og Tolerance tolerere dette?

5. Litteratur

Letter Concerning Toleration by John Locke American History
Muslims Can Bring an End to Western Civilization by Mumin Salih Islam Watch
Understanding the Meaning of Khalifah fil ardhi in the Quran Munawar Rahmat
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Menneskeret.dk
Menneskerettigheder beskytter især kriminelle Kristeligt Dagblad
Flygtningekonventionen Wikipedia
Tolerance Leksikon
Paradox of tolerance Wikipedia
Swedish police: 55 official no-go zones The Sweden Report
The Pilgrimage The Koran
The Immunity The Koran
The Narratives The Koran
Verse (28:58) Quran
Muhammad The Koran
Second Treatise of Government by John Locke Project Gutenberg EBook
Til start
20210223
Passed W3C Validation